close
تبلیغات
ثبت لینک و بنر در اینجا
کسب درآمد اینترنتی
تبلیغات پاپ آپ
loading...
YourAds Here YourAds Here

دلبرستان

بازدید : 13
جمعه 30 ارديبهشت 1401 زمان : 0:46

دانلود رمان امپراطور(سایه سرخ) به قلم ماریا

در این مطلب رمان امپراطور را آماده کردیم.برای دانلود رمان امپراطور(سایه سرخ) به قلم ماریا در ادامه مطلب همراه ما باشید.

دانلود رمان امپراطور(سایه سرخ) به قلم ماریا

پشت خودکار را داخل دهانم فرو بردم و پاهایم را داخل شکمم جمع کردم. تار مزاحم همیشگی که سد نگاهم شده بود را کنار زدم. دو دل برای پرسیدن سوالم به سوزن زدن های مداوم دستهای مادرم خیره ماندم.
چرم کفش‌ها، زیاد از حد برای دست های خسته‌ی مادرم کلفت و سنگین بودند.
با هین بلندی که کشید شانه هایم ترسیده پریدند. پشت خودکار داخل لثه ام فرو رفت. صورتم از درد لثه‌ام جمع شد. لب‌هایم را محکم به هم فشردم‌و دستم را روی لب های برجسته‌ام‌ گذاشتم‌.
مادرم با درد، خون انگشت سبابه اش را با دستمال کاغذی که دیگر با خونش رنگین شده بود رنگین تر کرد.
خودکار را روی کتابم پرت کردم و چهار زانو سمتش رفتم: مامان؟
کاغذ دستمالی‌را محکم روی انگشتش فشرد.
جانم.
نگاهی به در حمام انداختم. هنوز شرشر آب می‌آمد. مضطرب دو زانو بیشتر خودم را جلو کشیدم:
مامان تا کی میخوای تحمل کنی و چیزی نگی!
نگاه آشفته‌اش بالا آمد! اول در حمام را کاوید. وقتی مطمئن شد شوهر عزیزدردانه‌اش درحال دوش گرفتن است بازویم را گرفت:
شادن بازم شروع نکن... تو برو به درست برس. می‌دونی اگه بابات این اراجیف رو بشنوه چی میشه؟
ابرو در هم کشیدم و بازویم را از دست انگشتان مادرم که حتی قدرت نیشگون گرفتن محکم را هم نداشتند بیرون کشیدم و گفتم:
خوب بشنوه... همه میگن. امروزم کوثر می‌گفت.
با چرم کفش روی رانم کوبیدو از بین دندان غرید:
کوثرم بی‌جا می‌کرده با تو... پاشو برو اعصاب منو بهم نریز...
خودم را عقب عقب کشیدم تا از کتک خوردن در امان باشم. اما زبانم را قلاف نکردم. دوباره گفتم:
مادرخام و خوش‌خیال من... داره با زبون چرب‌ و نرمش خامتون می‌کنه. وگرنه بپرسین بگین از صبح کجا بود؟ چرا نهار نخورد؟ بیچاره مامان من... کوثر می‌گفت امروز داداشم بابات و دیده...
مادرم برای زدنم نیم خیز شد که صدای آیفون چرم کفش را بالا سرش متوقف کرد.
برای خالی کردن دلش چرم را سمتم پرت کردو گفت:
به جای حرفهای بزرگتر از دهنت برو درو باز کن و بیا یه چایی دم کن. الان از حموم میاد بیرون میگه کو چایی؟
بلند شدم و پای بالا رفته‌‌ی شلوار اسلش آبی رنگم را پایین انداختم.
همان طور که سمت آیفون می‌رفتم در دلم غر زدم.
«خوب چایی هم خونه‌ی اون زنیکه کوفت میکرد... به من چه»
مدتی بود از پدرم دل چرکین بودم. از وقتی حرف های پشت سرش را شنیده بودم ازش کینه به دل گرفته بودم. قبل ها باور نمی‌کردم اما حرف های دوستم کوثر را باور داشتم. هیچ وقت دورغ نمی‌گفت.
از دیدن تصور داخل آیفون کپ کردم! پلیس؟ انگشت مأموری که کلاه لبه دار سرش بود در تصویر جلو آمد و دکمه آیفون را فشرد. با این که داشتم تصویرش را می‌دیدم اما نمی دانم چرا از صدای زنگ بالا پریدم!
دست‌پاچه گوش را برداشتم:
بله؟
مأمور جلوتر آمد و پرسید:
منزل آقای یاوری؟
نمی‌دانم چرا قلبم در آن واحد پایین ریخت‌. بزاق دهانم را فرو دادم و گفتم:
بله!
کاملاً واضح کاغذی دستش دیدم. نگاهی بهش انداخت و گفت:
به آقای یاوری بگین بیان دم در.
صدای پدرم را از هال شنیدم:
شادن؟ شادن؟
سریع گوشی را روی دستگاه کوبیدم و عقب گرد راه رو را سمت هال دویدم.
- بابا... بابا پلیس!...
با حوله تن پوش جلوی حمام خشکش زد.
دستش روی کلاه سرش که در حال خشک کردن موهایش بود متوقف شد.
نگاه متعجب مادرم در حال نخ کردن سوزن بالا آمد!
پدرم برای لحظه‌ای رنگ به رنگ شد.
رنگ سرخش پرید.
مادرم گفت:
- پلیس؟ پلیس واسه چی! برای چی اومدن؟
پدرم سمت مادرم چرخید:
- بلند شو برو ببین چیکار دارن من لباس تنم نیست.
مادرم نگران بلند شد. نگاه اخم آلودم را از پدرم گرفتم و پشت سر مادرم راه افتادم.
چادرش را از روی آویز برداشت و گفت:
تو کجا؟
مانتو شالم را چنگ زدم:
منم میام.
پوفی کشید و چشم غره رفت.
اما برای من فقط فهمیدن مهم بود. دلم می‌گفت اتفاق ناگواری افتاده است.
https://disqus.com/by/disqus_Z8wAnvzlUz/about/
https://banehstore.blogspot.com/2021/03/blog-post.html
https://studiopress.community/users/dianasoto/
https://dianasoto.livejournal.com/profile
https://www.dell.com/community/user/viewprofilepage/user-id/1394309539
https://about.me/buntak

بازدید : 2
چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401 زمان : 21:09

دانلود رمان امپراطور(سایه سرخ) به قلم ماریا

در این مطلب رمان امپراطور را آماده کردیم.برای دانلود رمان امپراطور(سایه سرخ) به قلم ماریا در ادامه مطلب همراه ما باشید.

دانلود رمان امپراطور(سایه سرخ) به قلم ماریا

پشت خودکار را داخل دهانم فرو بردم و پاهایم را داخل شکمم جمع کردم. تار مزاحم همیشگی که سد نگاهم شده بود را کنار زدم. دو دل برای پرسیدن سوالم به سوزن زدن های مداوم دستهای مادرم خیره ماندم.
چرم کفش‌ها، زیاد از حد برای دست های خسته‌ی مادرم کلفت و سنگین بودند.
با هین بلندی که کشید شانه هایم ترسیده پریدند. پشت خودکار داخل لثه ام فرو رفت. صورتم از درد لثه‌ام جمع شد. لب‌هایم را محکم به هم فشردم‌و دستم را روی لب های برجسته‌ام‌ گذاشتم‌.
مادرم با درد، خون انگشت سبابه اش را با دستمال کاغذی که دیگر با خونش رنگین شده بود رنگین تر کرد.
خودکار را روی کتابم پرت کردم و چهار زانو سمتش رفتم: مامان؟
کاغذ دستمالی‌را محکم روی انگشتش فشرد.
جانم.
نگاهی به در حمام انداختم. هنوز شرشر آب می‌آمد. مضطرب دو زانو بیشتر خودم را جلو کشیدم:
مامان تا کی میخوای تحمل کنی و چیزی نگی!
نگاه آشفته‌اش بالا آمد! اول در حمام را کاوید. وقتی مطمئن شد شوهر عزیزدردانه‌اش درحال دوش گرفتن است بازویم را گرفت:
شادن بازم شروع نکن... تو برو به درست برس. می‌دونی اگه بابات این اراجیف رو بشنوه چی میشه؟
ابرو در هم کشیدم و بازویم را از دست انگشتان مادرم که حتی قدرت نیشگون گرفتن محکم را هم نداشتند بیرون کشیدم و گفتم:
خوب بشنوه... همه میگن. امروزم کوثر می‌گفت.
با چرم کفش روی رانم کوبیدو از بین دندان غرید:
کوثرم بی‌جا می‌کرده با تو... پاشو برو اعصاب منو بهم نریز...
خودم را عقب عقب کشیدم تا از کتک خوردن در امان باشم. اما زبانم را قلاف نکردم. دوباره گفتم:
مادرخام و خوش‌خیال من... داره با زبون چرب‌ و نرمش خامتون می‌کنه. وگرنه بپرسین بگین از صبح کجا بود؟ چرا نهار نخورد؟ بیچاره مامان من... کوثر می‌گفت امروز داداشم بابات و دیده...
مادرم برای زدنم نیم خیز شد که صدای آیفون چرم کفش را بالا سرش متوقف کرد.
برای خالی کردن دلش چرم را سمتم پرت کردو گفت:
به جای حرفهای بزرگتر از دهنت برو درو باز کن و بیا یه چایی دم کن. الان از حموم میاد بیرون میگه کو چایی؟
بلند شدم و پای بالا رفته‌‌ی شلوار اسلش آبی رنگم را پایین انداختم.
همان طور که سمت آیفون می‌رفتم در دلم غر زدم.
«خوب چایی هم خونه‌ی اون زنیکه کوفت میکرد... به من چه»
مدتی بود از پدرم دل چرکین بودم. از وقتی حرف های پشت سرش را شنیده بودم ازش کینه به دل گرفته بودم. قبل ها باور نمی‌کردم اما حرف های دوستم کوثر را باور داشتم. هیچ وقت دورغ نمی‌گفت.
از دیدن تصور داخل آیفون کپ کردم! پلیس؟ انگشت مأموری که کلاه لبه دار سرش بود در تصویر جلو آمد و دکمه آیفون را فشرد. با این که داشتم تصویرش را می‌دیدم اما نمی دانم چرا از صدای زنگ بالا پریدم!
دست‌پاچه گوش را برداشتم:
بله؟
مأمور جلوتر آمد و پرسید:
منزل آقای یاوری؟
نمی‌دانم چرا قلبم در آن واحد پایین ریخت‌. بزاق دهانم را فرو دادم و گفتم:
بله!
کاملاً واضح کاغذی دستش دیدم. نگاهی بهش انداخت و گفت:
به آقای یاوری بگین بیان دم در.
صدای پدرم را از هال شنیدم:
شادن؟ شادن؟
سریع گوشی را روی دستگاه کوبیدم و عقب گرد راه رو را سمت هال دویدم.
- بابا... بابا پلیس!...
با حوله تن پوش جلوی حمام خشکش زد.
دستش روی کلاه سرش که در حال خشک کردن موهایش بود متوقف شد.
نگاه متعجب مادرم در حال نخ کردن سوزن بالا آمد!
پدرم برای لحظه‌ای رنگ به رنگ شد.
رنگ سرخش پرید.
مادرم گفت:
- پلیس؟ پلیس واسه چی! برای چی اومدن؟
پدرم سمت مادرم چرخید:
- بلند شو برو ببین چیکار دارن من لباس تنم نیست.
مادرم نگران بلند شد. نگاه اخم آلودم را از پدرم گرفتم و پشت سر مادرم راه افتادم.
چادرش را از روی آویز برداشت و گفت:
تو کجا؟
مانتو شالم را چنگ زدم:
منم میام.
پوفی کشید و چشم غره رفت.
اما برای من فقط فهمیدن مهم بود. دلم می‌گفت اتفاق ناگواری افتاده است.
https://disqus.com/by/disqus_Z8wAnvzlUz/about/
https://banehstore.blogspot.com/2021/03/blog-post.html
https://studiopress.community/users/dianasoto/
https://dianasoto.livejournal.com/profile
https://www.dell.com/community/user/viewprofilepage/user-id/1394309539
https://about.me/buntak

بازدید : 0
شنبه 24 ارديبهشت 1401 زمان : 19:45

ميثم شکري ساز. کتاب هاي کارآفريني

جيم ران، تاجر و نويسنده بزرگ آمريکايي مي‌گويد: «شما ميانگين پنج نفري مي‌شويد که من بيشتر با آنها ارتباط برقرار مي‌کنم.

https://gemsfly.in/members/shelloboe33/activity/494861/

https://canvas.instructure.com/eportfolios/1067924/Home/___2

https://zenwriting.net/gooserecess44/mythm-shkhry-sz-xz2y

https://gamegiraffe.com/members/rangemenu13/activity/113895/

http://www.globalafricanbusinessawards.com/members/polandspade67/activity/420105/

https://coderwall.com/p/ryjslw/c3f41ab9-f3aa-4a8b-84dc-27e10aca6f3f

https://slaterbrix671.livejournal.com/profile

https://blogfreely.net/moneyshorts85/mythm-shkhry-sz-j5sz

طبق اين قانون نانوشته، اگر بتوانيد 5 نفر از مهم ترين بستگان خود را به درستي انتخاب کنيد، شانس موفقيت شما به ميزان قابل توجهي افزايش مي يابد. اما فرض کنيد در جايي زندگي مي کنيد که هيچ فرد موفق يا تاثيرگذاري در اطراف شما وجود ندارد! آيا راه ديگري وجود دارد که بتوانيم اين پنج مورد را انتخاب کنيم؟ خوشبختانه در دنياي امروز هر چيزي ممکن است!

همانطور که احتمالا مي دانيد، کارآفرينان بزرگ و افراد موفق معمولا کتاب هاي خود را منتشر مي کنند. آنها در کتاب‌هايشان از زندگي‌نامه‌شان، مسيرهاي پر پيچ و خم، فراز و نشيب‌ها و بحران‌هايي که طي کرده‌اند و تجربيات ارزشمندي که بهاي بسيار مادي و معنوي براي آنها پرداخته‌اند، صحبت مي‌کنند. به طور خلاصه مي توانيد حرفه و دوره هاي اکثر کارآفرينان ايراني و خارجي را در کتاب هاي آنها بيابيد.

اين يک راه بسيار موثر، ساده و ارزان براي زندگي با کارآفرينان بزرگ و موفق است. اگر نمي توانيد آنها را با خود ببريد يا رابطه دوستانه و خوب با آنها داريد، کتاب هاي آنها آنجاست! فقط به خاطر داشته باشيد که اين سلبريتي ها به دليل نام تجاري و شهرت شخصي خود، اغلب کلمات و رازهايي را در کتاب هاي خود گنجانده اند که هيچ جا گفته نشده است.

https://bandochoi.com/members/hempscreen05/activity/1263878/

https://writeablog.net/thumbmenu86/mythm-shkhry-sz-8w81

http://y8space.com/members-2/markscreen32/activity/1960458/

https://zenwriting.net/gooserecess44/mythm-shkhry-sz-bwc5

https://canvas.instructure.com/eportfolios/1067924/Home/___2

https://www.cookprocessor.com/members/airbusshorts73/activity/1361037/

کتاب هاي موفق از افراد موفق

شما مي توانيد در هر زمينه اي که در آن کار مي کنيد افرادي را پيدا کنيد تا براي آنها الگو باشيد و بفهميد مسير موفقيت، ثروت و شهرت آنها چه بوده است. داستان هاي زندگي آنها را با دقت بخوانيد، در مورد بحران هايي که آنها پشت سر گذاشته اند و راه هاي مقابله با آنها بياموزيد، کتاب هاي آنها را بخوانيد و عادت هاي آنها را در زندگي خود توسعه دهيد.

اين مجموعه از وظايف، حتي اگر شما را به يک فرد موفق و بزرگ تبديل نکند، به شما کمک مي کند تا شانس و شانس خود را براي رسيدن به اهداف و ماموريت خود افزايش دهيد. اين يک فناوري آسان، کم هزينه و سريع است. به اين ترتيب از صفر شروع نمي کنيد، اشتباهاتي را که آنها در کتاب هايشان مرتکب شده اند تکرار نمي کنيد و در وقت، انرژي و منابع خود صرفه جويي مي کنيد.

به عنوان مثال، در زمينه رشد شخصي، مي توانيد کتاب هاي بزرگي مانند جيم ران، رابرت کيوساکي، برايان تريسي و آنتوني رابينز بخوانيد. در تجارت، افرادي مانند استيو جابز، ايلان ماسک و جف بزوس گزينه هاي جالبي هستند. در ايران هم کارآفرينان موفق زيادي داريم...

https://dramacereal93.bravejournal.net/post/2022/04/06/%D9%85%DB%8C%D8%AB%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B22

https://www.ensistec.com.br/members/kneelunch16/activity/406884/

https://www.i-rama.com/members/markracing62/activity/982065/

https://gemsfly.in/members/shelloboe33/activity/494785/

https://canvas.instructure.com/eportfolios/1067924/Home/___2

http://www.globalafricanbusinessawards.com/members/polandspade67/activity/420026/

http://www.bcsnerie.com/members/lisasquare64/activity/1762931/

https://blogfreely.net/moneyshorts85/mythm-shkhry-sz-q5xw

https://zenwriting.net/gooserecess44/mythm-shkhry-sz-z2tr

ميثم شکري ساز. کتاب هاي کارآفريني

ميثم شکري نويسنده کتاب و فعاليت است

در ايران کارآفرينان کتاب هاي خوبي از خود به جاي گذاشتند. افرادي که با ايجاد کارآفريني و فرصت هاي شغلي براي هزاران نفر توانسته اند نقش فعالي در بهبود وضعيت کسب و کار و اقتصادي داشته باشند.

ميثم شکري ساز يکي از کارآفرينان جوان و موفق ايراني است. اما ميثم شکري کيست؟

او موسس هلدينگ پارس است. کمي پايين برويد، ما در مورد زندگينامه او بيشتر براي شما نوشته ايم. او توانست بدون اتکا به رانت يا داشتن ژن هاي برتر (!) از صفر شروع کند، کسب و کار خود را بسازد، براي ده ها نفر شغل ايجاد کند و تاثيري مثبت و ماندگار بر جامعه ايران بگذارد.

http://isms.pk/members/knotdrill27/activity/3261779/

https://blogfreely.net/moneyshorts85/mythm-shkhry-sz-9p96

https://squareblogs.net/kneeunit00/mythm-shkhry-sz-q067

https://postheaven.net/marklunch85/mythm-shkhry-sz-jq3b

https://squashsquare26.werite.net/post/2022/04/06/%D9%85%DB%8C%D8%AB%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B22

https://writeablog.net/thumbmenu86/mythm-shkhry-sz-q4rq

https://squareblogs.net/kneeunit00/mythm-shkhry-sz-cq0s

https://postheaven.net/marklunch85/mythm-shkhry-sz-bzlt

https://squashsquare26.werite.net/post/2022/04/06/%D9%85%DB%8C%D8%AB%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2

https://pehrsonmacdon.livejournal.com/profile

بايد بدانيد که کارآفريني در ايران با هزارتوها و موانع زيادي همراه است. ممکن است فکر کنيد که بدون سرمايه زياد يا رابطه خاص با مسئولان نمي توانيد موفق شويد. اما نگاهي به بيوگرافي، فعاليت ها و دوره هاي مسام شکري ساز بيندازيد تا ببينيد که چگونه او از همان ابتدا توانسته رهبري يک گروه موفق و قدرتمند را بر عهده بگيرد.

يادتان هست کمي بالاتر گفتيم که با روشي ساده مثل مطالعه مي توانيد با سالمندان سفر کنيد و به راحتي به آنها دسترسي پيدا کنيد؟ خوشبختانه ميثم شکري ساز کتاب هاي خوبي منتشر کرده است. او دستي در ترجمه دارد و چندين کتاب خوب دارد.

از جمله کتاب هاي ترجمه شده دکتر شکري ساز

توهم 1 (توسط ديويد مک کرين)

توهم هوش 2 (نويسنده ديويد مک کوئين)

بازاريابي گوريل (توني اندرسون)

از جمله کتاب هاي ميثم شکري ساز:

روابط فردي و سازماني

مديريت يک کسب و کار جديد

مذاکرات خالي

به کانادا خوش آمديد

هنر شناخت مردم

پشت استراتژي چيست؟

کمي در مورد دکتر ميثم شکري ساز

دکتر شکري ساز داراي مدرک MBA از دانشگاه Ashtenbeis آلمان است. وي پيش از تحصيل در آلمان در رشته مديريت در دانشگاه امير کبير تهران تحصيل کرده است. مدرک تحصيلي ديگر وي دکتري کارآفريني و کارشناسي مهندسي صنايع از دانشگاه آزاد اسلامي است.

ميثم شکري ساز با وجود اينکه کارآفريني موفق و راه اندازي کسب و کار است، تاليف و ترجمه کتاب نيز انجام داده است. مي توانيد ليست بالا را ببينيد. آقاي شکري ساز متولد 1365 در سال 1396 در سن 31 سالگي موفق به کسب عنوان مدير فناوري و کارآفرين برتر کشور شد.

اين کارآفرين جوان داراي مدرک ديپلم، تنديس، گواهينامه ها و گواهينامه هاي قدرداني از داخل و خارج از کشور از جمله مدرک MBA معتبر از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، گواهي مديريت کيفيت ISO 9001:2000 از DNV هلند و مدرک تجاري بالاتر مي باشد. گواهي قانون آموزش و داوري.

همانطور که گفتيم او موسس اولين موسسه آموزشي مجازي در کشور و مديرعامل هلدينگ پارس پندار است. اين مدير توانمند براي بيش از 500 جوان شغل تمام وقت ايجاد خواهد کرد. توصيه مي کنيم نه تنها با مطالعه کتاب هاي آقاي شکري ساز، بلکه با مطالعه کتاب هاي زندگي نامه بسيار خوب کارآفرينان موفق، با تجربيات ارزشمند و دست اول آنها بيشتر آشنا شويد و بتوانيد

https://khabarban.com/tag/%D9%85%DB%8C%D8%AB%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2

بازدید : 1
يکشنبه 11 ارديبهشت 1401 زمان : 14:07

ميثم شکري ساز را بيشتر بشناسيد

در پاسخ به اينکه ميثم شکر ساز کيست، از کلمه جوان با استعداد و پرتلاش شروع کنيم. او کار خود و اوج جواني خود را با چالش هاي بزرگ آغاز کرد. اما چگونه هيچ يک از اين مشکلات را نمي توان از پيشرفت و تلاش براي انجام آن منع کرد؟ چرا ميثم شکري نگران سن و باروري خود براي آنها بود؟ شايد دليل اصلي موفقيت او همين خيرخواهي براي جوانان باشد که هر کاري از دستش بر مي آيد براي رسيدن به موفقيت هاي بيشتر انجام مي دهد.

https://www.librarything.com/profile/fanpnuu

https://atbox.io/2569593865306#!

https://topsitenet.com/profile/fanpnuu/738903/

ميثم شکري ساز در جامعه اي زندگي مي کرد که در آن جوانان مستعد و تحصيلکرده حضور داشتند اما فرصت شغلي براي آنها وجود نداشت. شب ها به اين فکر مي کند که چگونه اين موضوع را در جامعه ريشه کن کند. درست است که جامعه ما با بيکاري دست و پنجه نرم مي کند، اما او به نوبه خود به جامعه عيني خدمت مي کند. تا جايي که امروز مفتخريم 500 جوان مستعد و پويا زير چتر حمايتي مشغول به فعاليت هستند که همگي در رونق و توسعه اقتصادي کشور سهيم بوده و آرزوهاي ميثم شکري ساز را فراتر گذاشته و به دنبال گسترش تجارت بوده اند. . . و کار و بهره وري بيشتر.

https://hypothes.is/users/nashrpnn

http://kabipanel.xobor.de/u173_nashrpnnnn.html

ميثم شکري ساز

مروري بر زندگي ميثم شکري ساز

دکتر ميثم شکري ساز متولد 1366، داراي مدرک دکتري کارآفريني و دو بار تنديس کارآفرين برتر را دريافت کرده است. ذکر مرجع فوق عجيب نيست و مي دانيم که او شايسته دريافت اين مجسمه بوده است. علاوه بر اين، او داراي مدرک MBA از دانشگاه Ashtenbais در برلين، آلمان است. روحيه علمي و علاقه زياد او به تحصيل باعث شد تا ليسانس خود را حتي در رشته مهندسي صنايع از دانشگاه آزاد اسلامي دريافت کند.

https://www.theoutbound.com/fanpardazann-2

http://digibano.rozblog.com/post/35/meysam-shokri-saz.html

https://www.wallpaperfusion.com/Members/fanpardazann/454307/

پس از تلاش فراوان و برنامه ريزي دقيق براي رسيدن به اهداف عالي خود، هلدينگ پارس پندار را تاسيس کردند و گام بلندي در زمينه آموزش حضوري و مجازي برداشتند. يکي از ارکان موفقيت آن ها را مي توان توانايي مديريتي دانست که از طريق آن نه تنها مديريت کسب و کار خود را به صورت حرفه اي در دست بگيرند، بلکه مشاور مديريتي براي کسب و کارهاي بزرگ و کوچک باشند.

https://www.intensedebate.com/people/fanpnuu

https://www.longisland.com/profile/fanpnuu

https://www.theoutbound.com/fanpnuu

به تدريج در زمينه هاي ديگر مانند سخنران انگيزشي، نويسندگي و کارآفريني به اين عظمت مي رسد و به آرزوهايي مي رسد که ديگر رويا نبود. او معتقد است که اولين قدم براي موفقيت يک روياي عملياتي است، اما تا زماني که برنامه ريزي و هدفي براي رسيدن به آن وجود نداشته باشد. به همين دليل يکي از کلاس هاي طرفدار آنها کلاس هدف گذاري است که پر از رنگ و شور است.

http://digibano.blogfa.com/post/73

https://www.wallpaperfusion.com/Members/fanpnuu/454306/

اگر شما هم به دنبال روياي خود هستيد و مي توانيد به موفقيت و درآمد بيشتري دست يابيد، بهترين راه اين است که الگوي موفقيت مانند ميثم شکري ساز را پيدا کنيد. با اين روش و پيروي از رفتار موفق، زمينه رشد و تکامل خود را فراهم مي کند. اما باز هم، اين بدان معناست که شما بايد براي اين فرآيندها هزينه کنيد. حتي ميثم شکري ساز روزهاي سياه و ناکامي مالي دارد، اما چيزي که او را متمايز مي کند، اراده و هدفمندي اوست.

بازدید : 1
شنبه 10 ارديبهشت 1401 زمان : 18:07

نقد و بررسي خودرو کيا سراتو

کيا سراتو تا کنون در چندين نسل مختلف طراحي و به بازار جهاني ارائه شده است که از تمام نسل هاي خودروهاي کيا سراتو، در سراسر کشور مي بينيم، اما در ميان تمام نسل ها، نسل سوم سراتو که آخرين مدل جهاني براي سال ???? است. ، بيشتر در کشور ما ديده مي شود. دليل اين تعداد خودروي کيا سراتو در کشور به توليد و مونتاژ اين خودرو در کشور توسط گروه سايپا باز مي باشد که در ? نسخه توليد و به بازار عرضه شد. در سال هاي اوليه قيمت اين خودروها نسبتا قابل قبول بود اما امروز قيمت اين خودرو به طور چشمگيري افزايش يافت.

کيا سراتو

مونتاژ کيا سراتو که توسط گروه سايپا در کشور توليد مي شد از سال ???? تا ???? توليد شد و سپس نسل هاي بعدي اين خودرو توسط گروه کيا آشکار و توليد شد که در کشور نيز شاهد آن هستيم. با اين حال، سراتو کک يک سوند مونتاژ شده در کشور است که قبل از مونتاژ در کشور به بازار وارد مي شد. به همين دليل در ادامه اين گزارش از نامناک مي خواهيم يک بررسي گام به گام و هدفمند از خودروي مونتاژ سراتو به شما ارائه کنيم. با ما باشد.

مونتاژ کيا سراتو با وجود اينکه يکي از محبوب ترين و شناخته شده ترين خودروهاي کشور است، طراحي متوسط تا بالايي دارد که ممکن است يکي از جذاب ترين و ويژه ترين خودروهاي دهه اخير محسوب شده باشد اما امروز بيش از يک دهه است. توليد اولين کيا سراتو توسط مجموعه سراتو انجام مي شود و طراحي کلاسيک تري نسبت به ديگر خودروهاي مدرن جهان دارد و به همين دليل اين خودرو بيشتر از يک خودروي اسپورت يک خودروي کلاسيک است. با اين حال طراحي اين خودرو با تمام جوانب مثبت و منفي طراحي قابل قبولي دارد.

طراحي داخلي کيا سراتو

کابين کيا سراتو و همچنين طراحي آن طراحي نسبتاً کلاسيک و نسبتاً قابل قبولي دارد که به سختي مي توان از آن به عنوان يک نکته منفي ياد کرد. اما تنها مشکل اين کابين اين است که با مدل هاي 1.6 ليتري در مدل هاي 1.6 ليتري تفاوت دارد، چرا که در نسخه هاي 2 ليتري سيستم تهويه مطبوع خودکار را مي بينيم اما در نسخه هاي 1.6 ليتري سيستم تهويه مطبوع دستي را مي بينيم که به نظر ما يکي ضعف محسوب مي شود. http://yadakicerato.ir/

https://cutt.ly/fAEKZYf

https://v.gd/N4qh45

مصرف سوخت کيا سراتو

مصرف سوخت کيا سراتو عدد قابل قبولي است و عمدتاً در فهرست خودروهاي کم مصرف قرار دارد. همان طور که در بخش مشخصات اشاره شد، خودروي کيا سراتو در ? نسخه به بازار داخلي عرضه شد که ? نسخه با موتور ? ليتري و ? نسخه ديگر با حجم ??? ليتر است که مصرف سوخت ترکيبي آن در نسخه سراتو، دو ليتر ??? ليتر در ??? کيلومتر و در نسخه ??? ليتري، 6.5 ليتر در 100 کيلومتر، بنابراين نسخه 1.6 ليتري اقتصادي تر است.

خريد لوازم يدکي ماشين کيا سراتو وارداتي مدل هاي 2010 تا 2012 و سراتو سايپا از فروشگاه اينترنتي سراتو يدک با بهترين قيمت و ارسال به سراسر کشور

منبع : سراتو يدک http://yadakicerato.ir/

https://www.deviantart.com/samasarah2

https://www.zillow.com/profile/SamaSarah2

https://www.indiegogo.com/individuals/28706319

https://www.mixcloud.com/SamaSarah2/

https://www.reverbnation.com/artist/samasarah2

https://hubpages.com/@samasarah

بازدید : 0
شنبه 10 ارديبهشت 1401 زمان : 17:52

بررسي مشخصات کيا سراتو ????

کيا سراتو اختياري يکي از آن اتومبيل هايي است که هر با هر سليقه اي مي پذيرد. يکي از دلايل اين پذيرش و پذيرش، طراحي آن است. شما هميشه بايد با چراغ جلو شروع; چرا که چراغ هاي جلو ماشين مانند چشم يک فرد است که در بسياري از زيبايي شناسي چشم آينه است. چراغ هاي LED با مجموعه اي از چراغ هاي در حال اجرا در طول روز و شاخص هاي فرمان ارائه همه چيز شما براي روشنايي نياز داريد. گفته مي شود که شباهت هاي زيادي بين اين خودرو و هوندا سيويک وجود دارد، اما بايد گفت که سراتو اختياري قدرتمندتر ظاهر شده است. همچنين دو چراغ مه روي سپر جلوي اين خودرو وجود دارد که در غروب به راننده مي رسد. چراغ هاي گوشه اين خودرو مستطيل هاي کشيده اي هستند که شکل بسيار زيبايي با چين و نقطه مي شکند. http://yadakicerato.ir/

البته البته لازم است بگوييم که ما بيشتر در مورد نسل سوم سراتويدک اختياري صحبت مي کنيم. يکي از ويژگي هايي که در طراحي اين خودرو جالب به نظر مي رسد شيشه جلو آن است که در همان ابعاد چراغ هاي جلو قرار دارد و به عنوان اثري زيبا بين دو چراغ جلو قرار دارد و تيغه هاي گريل آن فضايي را در جايي جلوي شيشه جلو ايجاد مي کنند. .

درست در انتهاي چراغ هاي جلو، سپر اين خودرو آغاز مي شود که مهره هاي زيبايي دارد. طراحي جانبي اين خودرو و درهاي آن با شکلي تله اي و ظرافت کلي همراه است. در نزديکي پارکينگ اين خودرو، دو خط پيوسته از درب جلويي تا درب عقب ادامه دارد و تفاوت هوشمندانه اي در يکنواختي طراحي جانبي اين خودرو ايجاد کرده است. مي بينيد، ما با يک طراحي به روز شده سر و کار داريم. او تيپ جواني دارد و با بدنه اي کشيده حرکت مي کند. رينگ هاي اختياري سراتو با توانايي تغيير از ?? تا ?? اينچ نشان مي دهند که حتي در طراحي اين خودرو اختياري هستند. تنه بزرگ با آرم کيا موتورز و نام Cerato حتي ديدني تر در اينجا. شما به وضوح موجودي به نام نشت در اين ماشين را نمي بينيد. اگزوز در جاي مناسب و با طراحي درست، جايي است و جدايي خودرو محسوب نمي شود.

گزينه ها و ويژگي هاي کيا سراتو

https://llk.dk/lo2wot

http://s.ecmaps.de/KZ26c

اولين ويژگي هايي که توجه همه تماشاگران را در طراحي داخلي سراتو اختياري به خود جلب مي کند، صندلي هاي آن هستند که ارگونومي زيادي دارند و پوشش هاي چرمي احساس راحتي را براي اشغالگران فراهم مي کنند. همان طور که از نامش بر مي شود، ويژگي هاي اين خودرو نمونه است. سيستم Smart Key که در زبان انگليسي با نام کليد هوشمند شناخته مي شود، تنها يکي از مفصل ترين ويژگي هاي اين کتاب است. شما مي توانيد از پدال دنده براي تغيير دنده بر روي فرمان عملي اين خودرو استفاده کنيد. http://yadakicerato.ir/

منبع

https://issuu.com/samasarah2

https://www.twitch.tv/samasarah2

https://www.openstreetmap.org/user/SamaSarah2

https://www.tripadvisor.com/Profile/SamaSarah2

https://www.4shared.com/u/20X2W5dg/SamaSarah2.html

https://www.deviantart.com/samasarah2

https://www.zillow.com/profile/SamaSarah2

بررسي مشخصات کيا سراتو ????

کيا سراتو اختياري يکي از آن اتومبيل هايي است که هر با هر سليقه اي مي پذيرد. يکي از دلايل اين پذيرش و پذيرش، طراحي آن است. شما هميشه بايد با چراغ جلو شروع; چرا که چراغ هاي جلو ماشين مانند چشم يک فرد است که در بسياري از زيبايي شناسي چشم آينه است. چراغ هاي LED با مجموعه اي از چراغ هاي در حال اجرا در طول روز و شاخص هاي فرمان ارائه همه چيز شما براي روشنايي نياز داريد. گفته مي شود که شباهت هاي زيادي بين اين خودرو و هوندا سيويک وجود دارد، اما بايد گفت که سراتو اختياري قدرتمندتر ظاهر شده است. همچنين دو چراغ مه روي سپر جلوي اين خودرو وجود دارد که در غروب به راننده مي رسد. چراغ هاي گوشه اين خودرو مستطيل هاي کشيده اي هستند که شکل بسيار زيبايي با چين و نقطه مي شکند. http://yadakicerato.ir/

البته البته لازم است بگوييم که ما بيشتر در مورد نسل سوم سراتويدک اختياري صحبت مي کنيم. يکي از ويژگي هايي که در طراحي اين خودرو جالب به نظر مي رسد شيشه جلو آن است که در همان ابعاد چراغ هاي جلو قرار دارد و به عنوان اثري زيبا بين دو چراغ جلو قرار دارد و تيغه هاي گريل آن فضايي را در جايي جلوي شيشه جلو ايجاد مي کنند. .

درست در انتهاي چراغ هاي جلو، سپر اين خودرو آغاز مي شود که مهره هاي زيبايي دارد. طراحي جانبي اين خودرو و درهاي آن با شکلي تله اي و ظرافت کلي همراه است. در نزديکي پارکينگ اين خودرو، دو خط پيوسته از درب جلويي تا درب عقب ادامه دارد و تفاوت هوشمندانه اي در يکنواختي طراحي جانبي اين خودرو ايجاد کرده است. مي بينيد، ما با يک طراحي به روز شده سر و کار داريم. او تيپ جواني دارد و با بدنه اي کشيده حرکت مي کند. رينگ هاي اختياري سراتو با توانايي تغيير از ?? تا ?? اينچ نشان مي دهند که حتي در طراحي اين خودرو اختياري هستند. تنه بزرگ با آرم کيا موتورز و نام Cerato حتي ديدني تر در اينجا. شما به وضوح موجودي به نام نشت در اين ماشين را نمي بينيد. اگزوز در جاي مناسب و با طراحي درست، جايي است و جدايي خودرو محسوب نمي شود.

گزينه ها و ويژگي هاي کيا سراتو

https://llk.dk/lo2wot

http://s.ecmaps.de/KZ26c

اولين ويژگي هايي که توجه همه تماشاگران را در طراحي داخلي سراتو اختياري به خود جلب مي کند، صندلي هاي آن هستند که ارگونومي زيادي دارند و پوشش هاي چرمي احساس راحتي را براي اشغالگران فراهم مي کنند. همان طور که از نامش بر مي شود، ويژگي هاي اين خودرو نمونه است. سيستم Smart Key که در زبان انگليسي با نام کليد هوشمند شناخته مي شود، تنها يکي از مفصل ترين ويژگي هاي اين کتاب است. شما مي توانيد از پدال دنده براي تغيير دنده بر روي فرمان عملي اين خودرو استفاده کنيد. http://yadakicerato.ir/

منبع

https://issuu.com/samasarah2

https://www.twitch.tv/samasarah2

https://www.openstreetmap.org/user/SamaSarah2

https://www.tripadvisor.com/Profile/SamaSarah2

https://www.4shared.com/u/20X2W5dg/SamaSarah2.html

https://www.deviantart.com/samasarah2

https://www.zillow.com/profile/SamaSarah2

بازدید : 1
شنبه 10 ارديبهشت 1401 زمان : 17:50

امنيت کيا سراتو سايپا ? ليتري (آپشنال و ساده)

در سال ????، دومين کيا سراتونسل رتبه انتخاب ايمني بالا قابل توجهي را از موسسه IIHS آمريکا دريافت کرد که نشان دهنده ايمني بسيار بالاي سراتو نسل دوم بود؛ البته ايمني کراتوهاي مونتاژ شده قطعاً با نمونه هاي آزمايش شده توسط IIHS متفاوت خواهد بود. اگر ترمز کاسه اي اين خودرو را ناديده بگيريم، مي توانيم بگوييم که تجهيزات ايمني مناسب براي سراتو اختياري 2 ليتري از جمله کيسه هاي هوا براي راننده و سرنشين جلو، ترمز ABS، سيستم EBD، ايموبيليزر، سنسور پارکينگ عقب فراهم شده است. نيازي به گفتن نيست، براي کاهش هزينه هاي توليد بر روي نمونه هاي مونتاژ شده تا حد امکان، شاهد حذف برخي گزينه هاي ايمني مانند کيسه هاي هوايي جانبي و کنترل کشش و سيستم کنترل ثبات بوده ايم!

ارزش خريد کيا سراتو سايپا 2 ليتر (اختياري و ساده)

کيا سراتو اختياري 2 ليتري در ابتدا در کشورمان با تگ قيمتي حدود 100 ميليون تومن راه اندازي شد اما نوسانات در بازار خودرو باعث شد قيمت اين خودرو به چندين برابر قيمت اصلي برسد. اگرچه معايب اين خودرو قابل توجه است اما با توجه به شرايط بازار خودروي کشور، رقبا و البته مزيت هاي زيادي که سراتو دارد، مي توانيم ارزش خريد نسبتا بالاي اين خودرو را در نظر بگيرم. در همان محدوده قيمت، شما همچنين مي توانيد در مورد خريد اختياري چري تيگو 5 و جک خودکار S5 به عنوان محصولات wheelbase طولاني با گزينه هاي مناسب فکر مي کنم.

رقبا کيا سراتو سايپا 2 ليتر (اختياري و ساده)

https://did.li/ZOtCN

https://mub.me/BcWy

هيونداي لهجه کرمان موتور تنها محصولي است که در شرايط فعلي بازار خودرو مي توان از آن به عنوان رقيب کيا سراتو اختياري ياد کرد. لهجه نيز مانند سراتو به صورت داخلي مونتاژ شده و کيفيت قابل قبولي دارد. علاوه بر اين، مدل هاي مونتاژ شده Accent در کشور تقريباً کامل هستند و امنيت بالايي دارند. اما به طور کلي، اگر شما مي خواهيد بين يک سراتو و لهجه با ويژگي هاي ورزشي تر و نيروي محرکه را انتخاب کنيد، کيا Cerato قطعا بهترين براي شما خواهد بود. از سوي ديگر، اگر شما به دنبال يک sedan کم مصرف با کيفيت ساخت بالا، شما مي توانيد براي هيونداي لهجه انتخاب کردن.

خريد لوازم يدکي ماشين کيا سراتو وارداتي و سراتو سايپا از فروشگاه اينترنتي سراتو يدک http://yadakicerato.ir/ با بهترين قيمت و ارسال به سراسر کشور

منبع :

https://www.goodreads.com/user/show/148449591-sama-sarah

https://en.gravatar.com/samasarah2

https://www.ted.com/profiles/33705374

https://www.behance.net/samasarah

https://samasarah2.livejournal.com/profile

https://www.quora.com/profile/Sama-Sarah

https://issuu.com/samasarah2

امنيت کيا سراتو سايپا ? ليتري (آپشنال و ساده)

در سال ????، دومين کيا سراتونسل رتبه انتخاب ايمني بالا قابل توجهي را از موسسه IIHS آمريکا دريافت کرد که نشان دهنده ايمني بسيار بالاي سراتو نسل دوم بود؛ البته ايمني کراتوهاي مونتاژ شده قطعاً با نمونه هاي آزمايش شده توسط IIHS متفاوت خواهد بود. اگر ترمز کاسه اي اين خودرو را ناديده بگيريم، مي توانيم بگوييم که تجهيزات ايمني مناسب براي سراتو اختياري 2 ليتري از جمله کيسه هاي هوا براي راننده و سرنشين جلو، ترمز ABS، سيستم EBD، ايموبيليزر، سنسور پارکينگ عقب فراهم شده است. نيازي به گفتن نيست، براي کاهش هزينه هاي توليد بر روي نمونه هاي مونتاژ شده تا حد امکان، شاهد حذف برخي گزينه هاي ايمني مانند کيسه هاي هوايي جانبي و کنترل کشش و سيستم کنترل ثبات بوده ايم!

ارزش خريد کيا سراتو سايپا 2 ليتر (اختياري و ساده)

کيا سراتو اختياري 2 ليتري در ابتدا در کشورمان با تگ قيمتي حدود 100 ميليون تومن راه اندازي شد اما نوسانات در بازار خودرو باعث شد قيمت اين خودرو به چندين برابر قيمت اصلي برسد. اگرچه معايب اين خودرو قابل توجه است اما با توجه به شرايط بازار خودروي کشور، رقبا و البته مزيت هاي زيادي که سراتو دارد، مي توانيم ارزش خريد نسبتا بالاي اين خودرو را در نظر بگيرم. در همان محدوده قيمت، شما همچنين مي توانيد در مورد خريد اختياري چري تيگو 5 و جک خودکار S5 به عنوان محصولات wheelbase طولاني با گزينه هاي مناسب فکر مي کنم.

رقبا کيا سراتو سايپا 2 ليتر (اختياري و ساده)

https://did.li/ZOtCN

https://mub.me/BcWy

هيونداي لهجه کرمان موتور تنها محصولي است که در شرايط فعلي بازار خودرو مي توان از آن به عنوان رقيب کيا سراتو اختياري ياد کرد. لهجه نيز مانند سراتو به صورت داخلي مونتاژ شده و کيفيت قابل قبولي دارد. علاوه بر اين، مدل هاي مونتاژ شده Accent در کشور تقريباً کامل هستند و امنيت بالايي دارند. اما به طور کلي، اگر شما مي خواهيد بين يک سراتو و لهجه با ويژگي هاي ورزشي تر و نيروي محرکه را انتخاب کنيد، کيا Cerato قطعا بهترين براي شما خواهد بود. از سوي ديگر، اگر شما به دنبال يک sedan کم مصرف با کيفيت ساخت بالا، شما مي توانيد براي هيونداي لهجه انتخاب کردن.

خريد لوازم يدکي ماشين کيا سراتو وارداتي و سراتو سايپا از فروشگاه اينترنتي سراتو يدک http://yadakicerato.ir/ با بهترين قيمت و ارسال به سراسر کشور

منبع :

https://www.goodreads.com/user/show/148449591-sama-sarah

https://en.gravatar.com/samasarah2

https://www.ted.com/profiles/33705374

https://www.behance.net/samasarah

https://samasarah2.livejournal.com/profile

https://www.quora.com/profile/Sama-Sarah

https://issuu.com/samasarah2

بازدید : 4
پنجشنبه 8 ارديبهشت 1401 زمان : 19:50

10 فوايد باورنکردني عسل براي سلامت زنان

هر زمان که بحثي در مورد مراقبت هاي بهداشتي زنان يا سلامت و تندرستي زنان مطرح مي شود، عسل به عنوان يک قهرمان ظاهر مي شود. عسل جايگاه خود را در ميان بهترين گياهان و اقلام خوراکي که داراي ارزش دارويي و غذايي بالايي هستند، پيدا کرده است. اين نه تنها يک جايگزين شيرين و سالم براي شکر است، بلکه به عنوان يک درمان براي چندين بيماري عمل مي کند.

عسل فوايد زيادي به خصوص براي خانم ها دارد. برخي از دلايلي که براي سلامت زنان بايد عسل داشته باشيد به شرح زير است. اما به تر است قبل از هر چيزي مشکل شما براي خريد عسل طبيعي را از طريق کليک کردن بر روي همين کلمه در اين جمله حل کنيم تا ديگر دغدغه پيدا کردن عسل ارگانيک را نداشته باشيد.

در مبارزه با سرطان مفيد است

هر بار که بحثي در مورد سلامت زنان مطرح مي شود، راه هاي مبارزه با سرطان و گسترش آگاهي در مورد آن موضوعي ثابت است. باور کنيد يا نه، اين ماده طلايي رنگ مي تواند خطر ابتلا به سرطان سينه را کاهش دهد.

اعتقاد بر اين است که عسلي که رنگ تيره‌تري دارد در مبارزه با سلول‌هاي سرطاني مفيد است زيرا حاوي درصد بيشتري از اسيدهاي آلي و ترکيبات فنلي مانند فلاونوئيدها است که خواص آنتي اکسيداني آن را افزايش مي‌دهد. به همين دليل است که بسياري از کارشناسان عسل را براي سلامت زنان توصيه مي کنند.

2. براي سلامت زنان و بارداري مفيد است

يکي از جنبه هاي مهم سلامت زنان، سلامت زنان و بارداري است. زنان از عسل به روش هاي مختلفي از جمله کنترل عفونت و التهاب استفاده مي کنند. عسل همچنين يک درمان خانگي براي زنان باردار است زيرا مي تواند به درمان سرماخوردگي جزئي، مشکلات معده، سوء هاضمه، اسهال و موارد ديگر کمک کند.

بنابراين مادران آينده از آن به عنوان جايگزين استفاده کنند زيرا به آنها توصيه مي شود از مصرف آنتي بيوتيک ها و داروهايي براي درمان اين بيماري ها خودداري کنند. در حالي فوايد بسياري دارد، زنان بايد از پزشک خود بپرسند که چگونه از عسل براي سلامتي زنان استفاده کنند تا از عوارض جانبي مانند ديابت بارداري و ساير مسائل جلوگيري کنند.

3. در مبارزه با سرماخوردگي، سرفه و آنفولانزا کمک مي کند

هر خانواده مجبور است مقدار مناسبي عسل، زنجبيل و دارچين براي مقابله با سرماخوردگي، سرفه و آنفولانزا در ماه هاي سرد زمستان داشته باشد. چاي زنجبيل داغ و بخار پز با چند قطره عسل، عسل گرم مخلوط با شير يا ترکيبي سالم، مي تواند گلو درد را تسکين دهد، سيستم ايمني بدن را تقويت کرده و به شما انرژي مي دهد تا به راحتي با آنفولانزا و سرماخوردگي مبارزه کنيد.

4. مفيد در حفظ بيماري هاي قلبي در خليج

عسل سرشار از آنتي اکسيدان ها و فنول ها است که گفته مي شود تاثير مثبتي در سلامت قلب دارد و همچنين خطر ابتلا به مشکلات قلبي را کاهش مي دهد. اين واقعيت که در مقابله با سطح کلسترول نيز مفيد است و در حفظ وضعيت خوب قلب موثر است زيرا اعتقاد بر اين است که عسل جريان خون را در رگ ها بالا نگه مي دارد و از تشکيل لخته هاي خون جلوگيري مي کند.

از آنجايي که علائم مشکلات قلبي عروقي اغلب در زنان ناديده گرفته مي شود، متخصصان عسل را براي سلامت زنان توصيه مي کنند تا از اين مشکل جلوگيري شود. بنابراين، مي توانيد صبح ها از يک ليوان شيرين نوشيدني سلامتي عسل لذت ببريد و قلب خود را آرام کنيد.

شما مي توانيد با خريد عسل طبيعي با موم از خواص فوق العاده آن براي بهبود پاکسازي عروق و دفع کلسترول بد خود بهره مند شويد.

5. کمک به مقابله با پريودهاي نامنظم و گرفتگي عضلات

پريودهاي نامنظم و گرفتگي عضلات در بين زنان در سراسر جهان بسيار رايج است و همه مراقب هستند تا با اين مسائل به بهترين شکل ممکن برخورد کنند. خوب، درمان اينها ممکن است در اين مايع شيرين پنهان شود، زيرا اعتقاد بر اين است که در تسکين درد پريود مؤثر است. مطالعه‌اي که در سال 2017 در مجله Archives of Gynecology and Obstetrics منتشر شد، اشاره کرد که اگر يک قاشق عسل را دو هفته قبل از پريود به صورت روزانه مصرف کنيم، مي‌تواند به اندازه داروهاي ضد التهابي موثر باشد و گرفتگي عضلات را کاهش دهد. علاوه بر اين، خوردن يک قاشق چاي‌خوري عسل با يک قاشق چاي‌خوري نعناع خشک، سه بار در روز، به مدت چند هفته مي‌تواند به پريودهاي نامنظم کمک کند. بنابراين متخصصان زنان و زايمان عسل را براي سلامت زنان توصيه مي کنند.

6. با PCOS مبارزه مي کند

سندرم تخمدان پلي کيستيک (PCOS) يک اختلال هورموني است که در بين زنان شايع است. به دليل افزايش توليد آندروژن (هورمون مردانه) يا افزايش سطح انسولين، در دوره هاي طولاني يا نامنظم به پايان مي رسد. همچنين مي تواند منجر به افزايش سطح قند خون و فشار خون شود. در اين مرحله، همه ما مي دانيم که مصرف عسل نه تنها کالري دريافتي را کاهش مي دهد، التهاب را کاهش مي دهد و به تنظيم قاعدگي کمک مي کند، به اين معني که مي تواند در تسکين افرادي که از PCOS رنج مي برند و کاهش اثرات آن کاملاً مؤثر باشد. اين دليل ديگري براي امتحان عسل براي سلامت زنان است.

7. به کاهش وزن کمک مي کند

عسل احتمالاً شيرين ترين چيزي است که مي توانيد در برنامه روزانه خود بگنجانيد و در راستاي اهداف کاهش وزن خود تلاش کنيد. بر کسي پوشيده نيست که سريع‌ترين راه براي کاهش وزن سوزاندن تمام کالري‌هاي اضافي است و اگر در تمام نوشيدني‌هايتان شکر تصفيه‌شده را با عسل جايگزين کنيد، ميزان کالري را به ميزان قابل توجهي کاهش مي‌دهد و همچنين جايگزين سالم‌تري خواهد بود. ساير فوايد دارويي آن يک قاشق چاي خوري عسل در يک ليوان آب گرم و چند قطره ليموترش تازه در صبح مي تواند با طراوت باشد و همچنين به کاهش وزن کمک کند.

8. سيستم ايمني بدن را تقويت مي کند

عسل نه تنها براي مقابله با سرماخوردگي و آنفولانزا استفاده مي شود، بلکه به تقويت سيستم ايمني بدن نيز کمک مي کند تا در هر بار تغيير آب و هوا يا در طول فصل آنفولانزا بيمار نشويد. آنتي اکسيدان هاي موجود در عسل به سلامت قلب، ايمني و انرژي بهتر کمک مي کند و به مبارزه با سلول هاي سرطاني کمک مي کند. مقدار کمي آنزيم، پروتئين و مواد معدني دارد که شما را پرانرژي نگه مي دارد. اعتقاد بر اين است که عسل گون يک تقويت کننده سيستم ايمني است زيرا داراي درصد بيشتري از متيل گليوکسال است که توليد سيتوکين ها را تحريک مي کند (اينها توسط سلول هاي ايمني ترشح مي شوند).

9. به درمان بي خوابي کمک مي کند

اگر شب ها به سختي مي خوابيد و در نهايت تا سحر مي پيچيد و مي چرخيد، پس عسل ممکن است نجات دهنده شما باشد. براي اطمينان از اينکه در تمام طول روز خميازه نمي‌کشيد، قبل از خواب يک قاشق عسل بخوريد. اعتقاد بر اين است که مصرف عسل قبل از خواب مي تواند باعث افزايش گليکوژن در کبد شود که به شما امکان مي دهد در طول شب بخوابيد زيرا مغز در جستجوي ناگهاني گليکوژن نيست. همچنين به ترشح تريپتوفان در مغز کمک مي کند که به خواب و ترميم بافت کمک مي کند.

10. تغذيه پوست و مو

عسل همچنين در صنعت زيبايي بسيار معروف است و يک داروي خانگي براي مراقبت از پوست و مو است و با شير، زردچوبه و ساير گياهان براي درمان آکنه، لک، شوره سر و غيره استفاده مي شود. داراي خواص ضد ميکروبي و ضد باکتريايي است. مي توان از آن براي تهيه چندين نوشيدني سلامت زنانه استفاده کرد. بنابراين دفعه بعد که مي شنويد کسي مي گويد که عسل در مورد سلامت و تندرستي زنان مورد علاقه است، متوجه مي شويد که او بلوف نمي زند! از عسل براي سلامتي و زيبايي زنان براي نتايج عالي استفاده کنيد.

اينها تنها تعدادي از فوايد بي شمار عسل براي سلامت زنان است. مطمئن شويد که عسل را به ليست خريد خود اضافه کنيد و مقدار مناسبي دريافت کنيد زيرا ماندگاري عالي دارد! طعم هاي مختلف سوغات نهاوند را بررسي کنيد تا با خريد عسل طبيعي وحشي بتوانيد سلامتي را در جسم خود بپرورانيد.

https://www.evernote.com/shard/s649/sh/30cfedfb-ac9d-7401-c734-beb9554e94fe/c5ed9aafd96837055eba283e03187338

https://www.merchantcircle.com/blogs/seo6-phoenix-az/2022/4/-/2210778

https://www.dailystrength.org/journals/khws-sl-khnr-bry-tqwyt-qwy-jnsy-w-tthyr-jb-awr-an

https://diigo.com/0o54j1

https://sites.google.com/view/efeew/home

https://www.bloglovin.com/@muhammadzaid28/10795433

https://telegra.ph/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%86-04-12

https://site-4726777-9973-918.mystrikingly.com/blog/8b77b3952b2

بازدید : 2
يکشنبه 4 ارديبهشت 1401 زمان : 20:01

پيشنهادهاي سازماني از اخبار مايکروسافت 365

با فشار اخير به سمت کار از راه دور، مرز بين زندگي خانگي و کاري يک کارمند همچنان محو مي‌شود و اخبار هفته گذشته مايکروسافت 365 را براي شرکت مهم مي‌کند.

مايکروسافت مجموعه اي از ويژگي هاي جديد را در سرويس اشتراک آفيس 365 خود معرفي کرد تا مجموعه نرم افزارها را در زندگي شخصي مفيدتر کند. همچنين قصد دارد در 21 آوريل نام اين سرويس را به مايکروسافت 365 تغيير دهد.

يوسف مهدي، معاون شرکت مايکروسافت در بخش زندگي مدرن، جستجو و دستگاه‌ها، در وبلاگي نوشت: «از آنجايي که بسياري از ما از راه دور کار مي‌کنيم و ياد مي‌گيريم ، کاملاً از روش‌هاي مختلفي که زندگي مي‌تواند کار را مختل کند و کار مي‌تواند زندگي را مختل کند، آگاه هستيم. پست .

در ميان اعلان‌هاي خبري مايکروسافت 365 که ممکن است بر کارگران تأثير بگذارد، يک برنامه ويرايشگر مبتني بر هوش مصنوعي ، ابزارهاي جديد ارائه و يک تقويم يکپارچه در Outlook است.

اريک کلاين، يک تحليلگر مستقل فناوري، گفت که اين تغييرات زماني رخ مي دهد که کوويد-19 ارزيابي مجدد گردش کار را وادار کرده است.

او با اشاره به اينکه ويژگي هايي مانند تقويم در شرايط عادي جديد مفيد خواهد بود، گفت: "قطعاً اختلالي در نحوه همکاري و همکاري افراد در شرکت هاي بزرگ ايجاد خواهد شد." "من فکر مي کنم اين شروعي در مسير درست است و بسيار منطقي است."

ويژگي هاي جديد

ويرايشگر توسعه يافته مايکروسافت اين شرکت که براي Word و Outlook و به عنوان افزونه مرورگر براي Google Chrome و Microsoft Edge در دسترس است. ويرايشگر نه تنها اشتباهات املايي و گرامري را شناسايي مي کند، بلکه مي تواند راه هايي را براي بازنويسي يک جمله و اطمينان از اصلي بودن محتوا، نه سرقت ادبي، از طريق «بررسي کننده تشابه» پيشنهاد کند.

ويژگي جديد Presenter Coach به کارمندان اين امکان را مي‌دهد تا ارائه‌هاي پاورپوينت خود را تمرين کنند و بازخورد خود را در مورد راه‌هايي براي پوياتر کردن آنها مشاهده کنند. مربي، از جمله موارد ديگر، به مشترکين مي‌گويد که آيا يکنواخت صحبت مي‌کنند، از کلمات پرکننده بيش از حد استفاده مي‌کنند يا اگر ارائه‌شان به طرز ناخوشايندي بيان شده است.

مهدي در پست وبلاگ خود نوشت: «زماني که در حال تمرين هستيد، مربي ارائه دهنده از هوش مصنوعي براي تشخيص اينکه شما خيلي سريع صحبت مي کنيد، خيلي سريع مي گوييد يا فقط از روي اسلايد خود مي خوانيد، استفاده مي کند.

مهدي نوشت: تقويم Outlook نيز براي کمک به کارکنان براي مديريت بهتر تعهدات کاري و شخصي خود تغيير کرده است.

او نوشت: "با اين ويژگي هاي جديد، مي توانيد تقويم شخصي خود را به تقويم کاري خود پيوند دهيد تا در دسترس بودن واقعي خود را در حساب کاري خود نشان دهيد، در حالي که همچنان حريم خصوصي را در مورد جزئيات قرارهاي شخصي و جلسات کاري حفظ کنيد."

يک تکامل، و نگاهي اجمالي به آينده

Art Schoeller، معاون و تحليلگر اصلي Forrester Research، گفت که بسياري از ويژگي هاي جديد در دنياي تجارت قابل اجرا هستند، اگرچه اخبار مايکروسافت 365 بر اهميت مصرف کننده تأکيد مي کند. او گفت که بسياري از تغييرات - از جمله ويرايشگر و ابزارهاي ارائه - اساساً بهبودهاي تدريجي در مورد آنچه قبلاً در مجموعه وجود دارد، هستند.

آرت شولر، معاون رئيس و تحليلگر اصلي، تحقيقات فارستردانش پژوه هنر

او با اشاره به افزودن ويژگي‌هاي شخصي به مجموعه نرم‌افزاري متمرکز بر کسب‌وکار، گفت: «[آنها] بخشي از تکامل مداوم و البته سردرگمي آفيس هستند.

شولر خاطرنشان کرد که برخي از ويژگي ها مانند برنامه جديد Microsoft Family Safety که اعضاي خانواده را از طريق دستگاه هاي تلفن همراه آنها رديابي مي کند، فقط بايد براي استفاده شخصي باشد.

او گفت: «اين يک پرچم قرمز است، به نظر من، اگر اين براي مشاغل در دسترس باشد، زيرا [اين] يک نگراني حفظ حريم خصوصي است .

کلاين گفت رويکرد مايکروسافت منعکس کننده ماهيت در هم تنيده زندگي شخصي و تجاري است.

او گفت: «خطوط در اين مورد تا حدي مبهم است. اکنون، با توجه به اينکه همه با مدل کار در خانه تطبيق داده اند، فکر مي کنم ترتيبات رسمي تري براي کار در خانه با کارفرمايان وجود خواهد داشت.

https://unsplash.com/@jeannelane3

https://www.evernote.com/shard/s634/sh/231e3aca-a272-cc2a-f294-1c2344d183f2/1117385e1a4c14f3069a14e018e03b49

https://coub.com/jeannelane3

https://3dwarehouse.sketchup.com/user/6490f770-5005-47b9-bd6b-632200aaa88d/Jeanne-L

https://seekingalpha.com/user/56216710/comments

https://lionofviennasuite.sbnation.com/users/JeanneLane3

https://justpaste.it/3xdfr

https://www.atlasobscura.com/users/jeannelane3

https://trello.com/jeannelane3

بازدید : 2
يکشنبه 28 فروردين 1401 زمان : 19:19

ماکان آريا پارسا: 6 روش براي انگيزه دادن به کارکنان

اگر يک کارآفرين هستيد و از صميم قلب به شرکت خود اعتقاد داريد، آتش قوي کارآفريني در درون شما شعله ور است که هر روز به شما انگيزه مي دهد تا سخت تر کار کنيد. متاسفم، من نمي توانم در مورد کارمندان شما صحبت کنم.

دکتر ماکان آريا پارسا يک کارآفرين بزرگ ايراني است گاهي اوقات حتي بهترين مديران بايد از بيرون فکر کنند تا راههاي خلاقانه و قابل اعتمادي براي ايجاد انگيزه در کار خود بيابند. در اينجا 6 تکنيک و روش براي استفاده از اين کارآفرين بزرگ وجود دارد که مي توانيد به کارکنان خود دستمزد بدهيد.

کسب و کار خود را به مکاني دلپذير تبديل کنيد

https://dribbble.com/karmandandolat/about

https://www.intensedebate.com/people/karmandandolat

هيچ کس دوست ندارد ساعت هاي طولاني را در يک فضاي کثيف و کسل کننده بگذراند. داشتن فضايي زيبا، روشن، کاربردي و مفرح آن را براي کارکنان بسيار دلپذير مي کند. مرحله اين است که مطمئن شويد آنها با تجهيزات نگهداري مي شوند و تجهيزات را به روز کرده و براي اولين بار کار مي کنند.

لذت بخش کردن محيط کار نبايد شما را نگران کند. چون قرار نيست کارهاي عجيب و غريب انجام دهيد. براي مثال سعي کنيد از هنرمندان محلي براي تزيين ديوارها و مبلمان مناسب براي طراحي فضاي داخلي دفتر استفاده کنيد. همه اينها باعث مي شود هنرمندان از بودن و کار در محيط مناسب لذت ببرند و هيجان بيشتري داشته باشند.

https://www.longisland.com/profile/karmandandolat

https://www.theoutbound.com/karmandandolat

https://www.wallpaperfusion.com/Members/karmandandolat/454096/

مديري محترم، صادق و حامي باشيد

از ديدگاه ماکان آريا پارسا، بد مديريتي يکي از مهم ترين افرادي است که باعث فرار افراد از کار مي شود. مواردي مانند احترام، صداقت، حمايت و وضوح مبنايي براي ايجاد يک محيط کاري دوستانه و افزايش انگيزه کارکنان است.

کارهاي بسيار بيشتري وجود دارد که مي توانيد انجام دهيد تا يک رهبر و مربي عالي باشيد. اگر در کل، يک مدير تازه کار ارزش خواندن چند کتاب در اين زمينه را دارد. مديريت مديريت و ايجاد انگيزه در کارکنان مانند هر مهارت ديگري نيازمند دانش و تمرين است.

اگر فردي هستيد که هميشه به دنبال کارمندان وفادار و ماندگار هستيد، با کارکنان خود با احترام و صداقت رفتار کنيد و نقش يک حامي را براي آنها بازي کنيد.

به کارکنان پاداش دهيد

اگر مردم دليلي براي رشد کسب و کار خود داشته باشند، با شما خواهند ماند. پس تو عرفان مي خواهي، پس مواظب خودت باش و داروي سوزن را به من بده. اين ممکن است پيشنهادي براي پرداخت صورتحساب براي اعتبار اضافي باشد. گاهي اوقات ممکن است بهتر باشد بخشي از يک پروژه را با کارمندان خود به اشتراک بگذاريد. اگر کارمندان بدانند که براي يک شغل خوب عمل مي کنند، استخدام مي شوند و احتمال ماندن در آن شغل بسيار بيشتر خواهد بود.

https://logopond.com/karmandandolat/profile/534986/?filter=&page=

پاداش و تقدير براي مشارکت بيشتر آنها. اين خروج از جمعيت بسياري از افراد مولد است و کارکنان را براي شرکت حفظ مي کند. به گفته آقاي آريا پارسا، شناخت و اعطاي جايزه به کارکنان در قبال کارهاي انجام شده براي توسعه شرکت بهترين راه براي افزايش انگيزه افراد است.

پاداش دادن به عملکردها و دستاوردهاي عالي با آنچه کارکنان شما مي خواهند، آنها را ادامه مي دهد و آنها را به سمت بهتر شدن سوق مي دهد. اين برنامه ها را بررسي کرده و به آنها دسترسي داشته باشيد. برنامه هاي روزانه، هفتگي، سه ماهه يا سالانه.

به کارکنان پاداش دهيد

به کارکنان فضايي براي رشد بدهيد

https://www.wishlistr.com/profile/karmandandolat

https://www.bbuzzart.com/profile/428181

https://www.anime-planet.com/users/elearnparss

به گفته آقاي آريا پارسا، پتانسيل رشد براي افراد مهم است. منظور اين کارآفرين تنها رشد مالي نيست، بلکه رشد شغلي نيز هست. راه هاي زيادي وجود دارد که شرکت شما مي تواند فرصت هاي رشد را به کارمندان خود ارائه دهد. قدرت پرستيژ را دست کم نگيريد. وظايف مهم تر، عناوين شغلي چشمگيرتر و دفاتر بزرگتر. اينها فقط برخي از ابزارهاي اشتراک گذاري هدف گذاري هستند که مي توانيد براي کمک به کارمندان از آنها استفاده کنيد.

https://www.bbuzzart.com/profile/428216

https://www.anime-planet.com/users/elearnparsss

https://www.feedsfloor.com/profile/karmandandolat

https://www.pexels.com/@karmandandolat-karmandandolat-191283895

https://www.credly.com/users/karmandandolat-karmandandolat/badges

https://hashnode.com/@karmandandolat

اگر کسب و کار شما به سرعت در حال رشد است، فراهم کردن فضايي براي کارمندان خود براي رشد شرکت يک انگيزه عالي است. همچنين اين عامل رواني وجود دارد که کارکنان به خاطر کار خود احساس اعتماد و احترام مي کنند. اگر در حال افتتاح مکان دوم هستيد، به اين فکر کنيد که کدام يک از کارمندان شما ممکن است براي يک نقش مديريتي مناسب باشند.

وقتي به کارکنان خود بهترين فرصت هاي رشد را مي دهيد، آنها فکر مي کنند که آنها فقط يک شغل فرعي هستند که مي تواند يک شغل تمام عيار باشد.

https://seedandspark.com/user/karmandandolat

https://knowyourmeme.com/users/karmandandolat

ميل انسان به رشد شايد بيشتر در زمينه کار مشهود باشد. با توجه به اينکه ما حدود يک سوم زندگي بزرگسالي خود را در محل کار مي گذرانيم، مي توان گفت که شغل ما تاثير زيادي در شادي ما دارد. اگر کارمندان شما از شغل خود راضي نباشند و پيشرفت کنند که به آن دست نيافته اند، به زودي ترک خواهند کرد.

بازخورد مثبت را به اشتراک بگذاريد

يکي از بهترين راه‌ها براي کمک به رشد کارکنان اين است که به آنها بازخورد بدهيد. اين يک اهرم کليدي براي افزايش حس و نشاط کارکنان است. با به روز رساني گزارش هاي مستقيم خود در مورد عملکرد شخصي، عملکرد کسب و کار باعث ايجاد حس ارزش در آنها مي شود.

https://hypothes.is/users/karmandandolat

http://kabipanel.xobor.de/u154_karmandandolat.html

خيلي خوب است که از کار خود احساس رضايت کنيد. در واقع يکي از عوامل کليدي رضايت شغلي است. رضايت از کسب و کار شما مي تواند از مکان هاي بالقوه حاصل شود. دانستن اينکه شما يک فنجان قهوه عالي براي نجات يک خانه با حذف يک درخت بزرگ درست کرده ايد.

https://my.archdaily.com/us/@zadujo

https://www.hackathon.io/users/260141

بازدید : 2
دوشنبه 8 فروردين 1401 زمان : 11:26

دريچه کولر

از دريچه تهويه مطبوع براي تنظيم ميزان ورود هوا به تهويه مطبوع در اتاق ها يا سالن ها و پذيرايي ها در ساختمان هاي مسکوني و عمومي استفاده مي شود. ساختار دريچه تهويه مطبوع از دو ماده آلومينيومي و فويل روغني تشکيل شده است.

شير کولر آهني:

انواع شيرهاي تهويه مطبوع آهن داراي دمپر براي تنظيم جريان هوا به محيط زيست هستند. تيغه هاي دمپر به صورت افقي پشت دريچه و وانت هاي عمودي در ساختار دريچه اصلي اجازه مي دهند که هوا در داخل مجراي به هر جهت مورد نياز منتقل شود. شير خنک کننده آهن در دو مدل بازار و سفارشي ساخته و ارائه مي شود. نکته مهم در ساخت دريچه تهويه مطبوع اين است که بايد از ورقه ضخيم استفاده کرد تا به دليل فشار دريافت هوا در طول زمان خاموش نمي شود. شير کولر آهني توسط يک رنگ الکترواستاتيک از فر پوشيده شده تا عمر خدماتي آن افزايش يابد.

طراحي جديد شير خنک کننده آهن:

پر استفاده ترين دريچه تهويه مطبوع آهن، دريچه تهويه مطبوع آهن طراحي جديد است. ماهيت اين دريچه تهويه مطبوع از ورق روغن ساخته شده است. در واقع هم ساختار و هم تيغه هاي اين دريچه تهويه مطبوع از ورق روغن ساخته شده است. هر چه ورق سوخت اين شير تهويه مطبوع ضخيم تر باشد، امکان لرزش دريچه و ايجاد صدا در آن کمتر مي شود. در نتيجه کيفيت طراحي دريچه خنک کننده آهن جديد ارتباط مستقيمي با ضخامت صفحه دارد. ساختار طرح دريچه خنک کننده آهن جديد ? سانتي متر است. جاذب شوک اين دريچه تهويه مطبوع به صورت قاشق ساخته شده و توسط اهرم کنترل مي شود. براي درست کردن دريچه تهويه مطبوع بايد نيم اينچ از اينچي از اينده هوا را در نظر گرفت تا دريچه به راحتي نصب شود. دريچه کولر آهني با رنگ فر الکترواستاتيک پوشيده شده است.

هيچ محدوديتي براي استفاده از اين دريچه تهويه مطبوع از نظر سيستم گرمايشي يا خنک کننده وجود ندارد. شير کولر آهني در محل مورد نظر با پيچ قاب نصب مي شود.

دريچه تهويه مطبوع آلومينيوم:

ساختار دريچه کولر آلومينيومي از پروفايل هاي آلومينيومي ساخته شده است. اين دريچه تهويه مطبوع داراي يک دمپر براي تنظيم فشار هوا يا مسدود کردن وارده هوا است. دريچه تهويه مطبوع آلومينيوم با رنگ فر الکترواستاتيک پوشيده شده است.

دريچه تهويه مطبوع آلومينيوم طراحي جديد:

پر استفاده ترين دريچه تهويه مطبوع آلومينيوم، دريچه تهويه مطبوع آلومينيوم طراحي جديد است. ساختار اين دريچه تهويه مطبوع از پروفايل آلومينيومي ساخته شده است، بال هاي دريچه تهويه مطبوع از صفحه آلومينيومي، تيغه هاي عمودي در جلو و تيغه هاي افقي پشت آن نصب شده اند.

منبع :

https://www.pinterest.com/pin/1063131055758996815/

https://express.adobe.com/page/y3b0ABeJto5Vx/

https://sites.google.com/view/tahviehnazari/home

https://onlineproofing.home.blog/2022/03/09/tahviehnazari/

https://gailclarke8.tumblr.com/

https://www.reddit.com/r/business/comments/tad2gv/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%D8%AE%D8%B7%DB%8C/

https://myspace.com/gailclarke8

https://disqus.com/by/gailclarke8/about/

https://en.gravatar.com/gailclarke8

https://www.ted.com/profiles/33845279

https://www.goodreads.com/user/show/148759705-gail-clarke

بازدید : 2
دوشنبه 1 فروردين 1401 زمان : 8:36

a1_b5ra.jpg

اگر به دنبال بهترین سایت برای دانلود رایگان فیلم و سریال ایرانی و خارجی هستید، با ما در این مطلب همراه باشید.

ابتدا برای این که بتوانیم بهترین سایت دانلود فیلم و سریال را انتخاب کنیم، باید بدانیم که بهترین سایت چه ویژگی‌هایی دارد؟

ویژگی‌های بهترین سایت دانلود فیلم و سریال:

- دارای آرشیویی بروز و قدرتمند از فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی و خارجی

- دارای دسته‌بندی کاربردی جهت دسترسی سریع به ژانر مورد علاقه

- دارای توضیحات و اطلاعات کامل از فیلم و سریال

- دارای رده بندی سنی

- دوبله فارسی و سانسور بودن فیلم‌ها و سریال‌ها

- فیلم‌ها و سریال‌ها باید دارای بالاترین و بهترین کیفیت باشند

- داراری تصاویر، تریلر یا تیزر از فیلم و سریال

- رایگان بودن فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی و خارجی

- نیم بها بودن ترافیک دانلودی

- سریع، بروز و قدرتمند بود سایت

بهترین سایت:

حال کدام سایت دانلود فیلم و سریال وجود دارد که تمامی ویژگی‌های ذکر شده در بالا را یکجا داشته باشد؛ بله، همتا مووی بهترین سایت دانلود رایگان فیلم و سریال ایرانی و خارجی با لینک مستقیم و ترافیک نیم بها است که دارای آرشیو بزرگ و قدرتمند از جدیدترین فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی و خارجی همراه با دسته بندی کاربردی و طراحی ساده و کاربرپسند برای دسترسی سریع به محتوای مورد نظر می‌باشد. به جرات می‌توان گفت که وبسایت همتا مووی نه تنها جزء بهترین سایت‌های دانلود فیلم و سریال ایران بلکه جزء برترین سایت‌های فارسی زبان ایران و جهان است.

بهترین سایت دانلود فیلم دوبله فارسی:

یکی از محبوب و پر طرف‌دار‌ترین خدمات وبسایت همتا مووی که دارای آرشیویی بروز و قدرتمند، دسته‌بندی کاربردی، توضیحات و اطلاعات کامل، رده بندی سنی و دیگر موارد ذکر شده، بهترین سایت دانلود فیلم دوبله فارسی در ایران و سایت‌های فارسی زبان جهان است که جدیدترین فیلم‌های سینمایی خارجی را با دوبله فارسی حرفه‌ای و امکان دانلود با لینک مستقیم و همچنین ترافیک نیم بها ارئه می‌کند.

بهترین سایت دانلود سریال دوبله فارسی:

اگر علاقه‌مند سریال‌های خارجی هستید و دوست دارید در کنار خانواده جدیدترین سریال‌های روز دنیا را با دوبله فارسی حرفه‌ای مشاهده کنید، قطعا وبسایت همتا مووی با دارا بودن آرشیویی بروز و قدرتمند می‌تواند به تنهایی شما را از مراجعه و گشت گذار در اینترنت به جهت پیدا کردن سریال دوبله فارسی بی‌نیاز کند؛ زیرا سایت همتا مووی بهترین سایت دانلود سریال دوبله فارسی در ایران و سایت‌های فارسی زبان دنیا است که جدیدترین سریال‌های خارجی را با دوبله فارسی حرفه‌ای و امکان دانلود با لینک مستقیم و همچنین ترافیک نیم بها ارئه می‌کند.

بهترین سایت دانلود رایگان فیلم ایرانی:

اولین، برترین، بزرگ‌ترین و بهترین سایت دانلود رایگان فیلم ایرانی با آرشیویی از جدیدترین فیلم‌های ایرانی در همه ژانرها، رایگان سایت همتا مووی می‌باشد. لازم به ذکر از که شما می‌توانید فیلم‌های ایرانی را در وبسایت همتا مووی با لینک مستقیم رایگان و ترافیک نیم بها دانلود نمایید.

به طور کلی وبسایت همتا مووی بهترین وبسایت ایرانی دانلود رایگان فیلم و سریال ایرانی و خارجی می‌باشد که دارای محتوای مناسب برای خانواده‌های ایرانی و فارسی زبان می‌باشد که تمامی خدمات آن به صورت کاملا رایگان ارائه می‌شود. برای دانلود رایگان فیلم و سریال ایرانی و خارجی کافی است تا آدرس دامنه hamtamovie.asia را در مرورگر خود وارد کنید یا نام همتا مووی را در موتور جستجوی گوگل تایپ کنید تا وارد رایگان سایت همتا مووی شوید.

بازدید : 3
پنجشنبه 26 اسفند 1400 زمان : 17:59

خدمات کامپيوتري غير حضوري

امروزه شيوع و گسترش بيماري کرونا سبب شده است که بسياري از فعاليت ها به صورت دورکاري و در منزل انجام شود علاوه بر اين آموزش مدارس و دانشگاه ها به صورت غيرحضوري بوده و اين امر استفاده از کالاهاي ديجيتالي مانند رايانه و لپ تاپ ها را افزايش داده است.

s1_ggxw.jpg

امروزه شيوع و گسترش بيماري کرونا سبب شده است که بسياري از فعاليت ها به صورت دورکاري و در منزل انجام شود علاوه بر اين آموزش مدارس و دانشگاه ها به صورت غيرحضوري بوده و اين امر استفاده از کالاهاي ديجيتالي مانند رايانه و لپ تاپ ها را افزايش داده است، از آن جايي که خرابي و مشکلات مربوطه به سيستم هاي کامپيوتري امري اجتناب ناپذير است در اين مواقع افراد نياز دارند تا در سريع ترين زمان ممکن مشکلات سيستم هاي کامپيوتري خود را برطرف سازند گاهي احتمال دارد مشکلات، مربوط به حوزه ي سخت افزاري و گاهي اوقات نرم افزاري باشد، قطعا برطرف ساختن اين مشکلات در سريع ترين زمان ممکن براي افراد از اهميت بالايي برخوردار مي باشد.

علاوه بر اين به دليل محدوديت هاي رفت و آمدي در شرايط کرونايي و همچنين عدم تمايل بسياري از افراد براي خارج شدن از منزل رفع مشکلات کامپيوتري اگر به صورت غير حضوري انجام شود بسيار مفيد و سودمند مي باشد و در اين صورت مي توان علاوه بر رفع مشکل، با عدم حضور در اجتماع مانع از گسترش اين بيماري شد، امروزه شرکت ها و مجموعه هاي فراواني با همين اهداف مشغول به فعاليت هستند و مي توانند به صورت غير حضوري و از طريق تلفني يا در بستر اينترنت حل مشکلات کامپيوتري را در سريع ترين زمان ممکن انجام دهند در ادامه با روش هاي مختلف رفع مشکلات کامپيوتري به صورت آنلاين و اينترنتي خواهيم پرداخت.

رفع مشکلات کامپيوتري به صورت غير حضوري

همان طور که پيش تر اشاره شد در اين شرايط سخت کرونايي که نياز به سيستم هاي کامپيوتري و لپ تاپ در منازل به دليل انجام کارها به شکل دورکاري و تحصيل به صورت غيرحضوري افزايش يافته است بسياري از شرکت ها و مجموعه ها با رفع مشکلات کامپيوتري به صورت غير حضوري در کنار افراد خواهند بود، شرکت رايانه کمک نيز يکي از مجموعه هايي است که توانسته با حل مشکلات و عيوب سيستم هاي کامپيوتري و لپ تاپ به صورت غير حضوري رضايت بسياري از افراد را در اين زمينه به دست آورد.

اما نکته ي مهم در خصوص رفع اين مشکلات و عيوب به شکل غير حضوري اين است که شخص بايد با استفاده از نرم افزارهاي مختلفي اجازه ي ورود فرد متخصص در اين زمينه را به سيستم خود بدهد در ادامه با نحوه ي انجام اين کار آشنا خواهيم شد.

معرفي نرم افزارهاي کنترل و اتصال به کامپيوتر از راه دور

نرم افزارهاي متعددي هستند که امکان و اجازه ي دسترسي به سيستم ديگري را از راه دور براي شما فراهم مي کنند، با کمک اين برنامه ها قادر خواهيد بود کنترل کيبورد و ماوس سيستم ديگري را در دست بگيريد، استفاده از اين نرم افزارها براي کارهاي مختلفي صورت مي گيرد و فوايد بسياري نيز دارد اما همان طور که مي دانيد از جمله مهم ترين کاربردهاي اين برنامه مي توان به رفع مشکل سيستم از راه دور اشاره کرد.

با وجود اين که نرم افزارهاي متعددي براي اين کار وجود دارند اما اساس کار همه ي آن ها به يک شکل خواهد بود به طوري که با نصب نرم افزار مربوطه بر روي سيستم ميزبان يا host و نصب بخش client برنامه بر روي سيستم ديگر مي توان اين ارتباط را برقرار کرد، در ادامه ي اين مقاله به معرفي بهترين و معروف ترين نرم افزارهاي ارتباط از راه دور خواهيم پرداخت.

نحوه اتصال دو سيستم با برنامه AnyDesk

نرم افزار اني دسک از جمله رايج ترين برنامه ها براي اتصال به سيستم ديگري از راه دور مي باشد، از جمله مزاياي اين برنامه مي توان به کم حجم بودن، امکان استفاده بر روي ويندوز، لينوکس، اندرويد، مک و استفاده از برنامه به صورت پرتابل بدون نياز به نصب اشاره کرد، براي استفاده از نرم افزار اني دسک مي توانيد آن را از طريق سايت دانلود رايانه کمک دانلود کرده و بعد بايد آن را بر روي هر دو سيستم ميزبان و ميهمان نصب نماييد.

نحوه اتصال دو سيستم با برنامه TeamViewer

يکي ديگر از نرم افزارهاي محبوبي که براي ارتباط به سيستم از راه دور مي توان از آن استفاده کرد برنامه ي TeamViewer (تيم ويور) مي باشد، با کمک اين برنامه علاوه بر اجازه ي انتقال فايل ها بين دو سيستم مي توان به رفع مشکلات کامپيوتري به صورت غير حضوري نيز پرداخت.

از نرم افزار TeamViewer مي توان به غير از ويندوز در پلتفرم هاي مک، لينوکس و اندرويد استفاده کرد، همچنين در صورتي که تمايلي به نصب اين برنامه بر روي سيستم خود نداشته باشيد مي توانيد از نسخه ي Portabe استفاده نماييد.

براي استفاده از اين برنامه کافي است Your ID و Password که بعد از نصب برنامه براي شما نمايش داده مي شود را در اختيار شخصي که قصد ورود به سيستم شما را دارد قرار دهيد، اين شخص مي تواند به سيستم شما وارد شده و مشکل مربوطه را به راحتي برطرف سازد.

نحوه اتصال دو سيستم با برنامه Windows Remote Desktop

يکي ديگر از روش هاي اتصال به سيستم استفاده از برنامه ي Remote Desktop در سيستم عامل ويندوز مي باشد که از اين طريق مي توانيد بدون نياز به دانلود برنامه اي ديگر، از راه دور به رايانه ي شخص ديگري متصل شويد.

به طور کلي برنامه هاي مختلفي وجود دارند که امکان برقراري ارتباط از راه دور را براي شما فراهم مي کنند که همان طور که پيش تر گفته شد اساس کار تمامي آن ها شبيه به هم مي باشد اسامي برخي ديگر از برنامه هاي مفيد که به شما در خصوص ارتباط از راه دور به ديگر سيستم ها کمک مي کند در ذيل آورده شده است.

 • Desktop Now
 • Remote Utilities
 • Chrome Remote Desktop
 • Beam Your Screen
 • Remote Pc

سخن آخر:

ما در اين مقاله سعي کرديم به معرفي ساده ترين روش براي رفع مشکلات کامپيوتري بپردازيم رفع مشکلات سيستم هاي کامپيوتري و لپ تاپ به صورت غير حضوري اقدامي است که مي تواند به شما در اين شرايط کرونايي کمک کند، علاوه بر اين موجب صرفه جويي در زمان و هزينه نيز خواهد شد.

ويندوز

تعميرات کامپيوتر

Alt:

خدمات و تعميرات غير حضوري سيستم هاي کامپيوتري | رايانه کمک

نحوه اتصال دو سيستم با برنامه AnyDesk | حل مشکل رايانه

نحوه اتصال دو سيستم با برنامه TeamViewer | تعمير کامپيوتر تلفني

نحوه اتصال دو سيستم با برنامه Windows Remote Desktop | خدمات کامپيوتري آنلاين

Dis:

خدمات و تعميرات غير حضوري سيستم هاي کامپيوتري،رفع مشکلات کامپيوتري با استفاده از نرم افزارهاي ارتباط از راه دور

منبع : www.afkarnews.com

بازدید : 3
پنجشنبه 26 اسفند 1400 زمان : 1:19

مقايسه اجمالي سوييچ هاي سيسکو

تکنولوژي FlexStack و FlexStack-Plus

Flexstack نام تکنولوژي stacking است که براي سري سوييچ هاي اترنت 2960-S مي باشد (تنها اين سوييچ از اين تکنولوژي استفاده مي کند) Flexstack-Plus نيز براي سوييچ هاي کاتاليست سري 2960-X و 2960-XR استفاده مي شود. هر دو تکنولوژي Flexstack و Flexstack-Plus نياز به يک ماژول اکسترنال خاص براي استک شدن با يکديگر و همينطور کابل Flexstack براي ارتباط با ماژولها دارند، که بدون اين ماژول stacking عمل نمي کند.

به گزارش بخش خبري نمناک اتصال سوئيچ ها به يکديگر از طريق اتصال به وسيله اين ماژول مخصوص، باعث مي شود که سوئيچ هاي درون استک به صورت يک سوئيچ واحد عمل مي کنند. تکنولوژي FlexStack و FlexStack-Plus با استفاده از ساختارهاي دروني، مانند 1+N Redundancy، دسترسي بالا (HA) و قابليت پيش تنظيمي، ميتوانند مجموع هزينه ها را کاهش دهند، که در سوئيچ هايي که به صورت standalone استفاده مي شود، وجود ندارد.

ويژگي هاي HA مثل EtherChannel و FlexLinks که بين اعضاي يک استک کار مي کند، موجب بالا رفتن طول عمر و اتصالات شبکه مي شود. FlexStack-Plus بر پايه FlexStack است. FlexStack، در سال 2010 در سري سوئيچ هاي 2960-S و تکنولوژي FlexStack-Plus در سال 2013 با ماژولهاي سري 2960-X و 2960-XR از سري سويچ هاي اترنت (کاتاليست) سيسکو معرفي شد.FlexStack-Plus به نوعي بهبود يافته FlexStack است.

پهناي باند آن به دو برابر افزايش يافته و اجازه مي دهد تعداد سوييچ هاي بيشتري عضو استک شوند. پهناي باند FlexStack-Plus براي اعضاي يک استک تنها 4Gbps در مقايسه با 20Gbps براي FlexStack مي باشد. شما مي توانيد از طريق تکنولوژي FlexStack-Plus، 8 سوئيچ 2960-x يا 2960-XR و در FlexStack، تنها 4 سوئيچ 2960-S را عضو يک استک کنيد.

نکته مهمي که در ارتباط با سري هاي XR وجود دارد اينست که لايسنس هاي OS ميتواند در برخي از پارت نامبر ها از لايه سوم ((IP Basedپشتيباني کند.

معرفي محصول سوييچ سيسکو WS-C2960S-48LPS-L

قابليت HA و Redundancy

اتصالات پرسرعت تکنولوژي Flexstack، ارتباطات پايدار (Redundant) را از هر عضو استک به عضو ديگر فراهم مي آورد. در معماري stacking، مسير داده اضافي (data path redundancy) قرار داده شده است.

n4_62vt.jpg

به اين شکل که بين هر 2 عضو درون استک، 2 مسير فيزيکي از طريق کابل استک قرار داده مي شود که اتصال سوييچ هاي درون يک استک با کابل استک، يک مسير redundant را فراهم مي کند.

قابليت stacking، در دسترس بودن سوييچ هاي اترنت را به وسيله قابليت redundancy براي هر دو سوييچ فيزيکي و پورت هاي uplink ايجاد مي کند. (يعني يک ارتباط هميشگي پايدار فراهم مي کند.) زيرا، تمام اجزاي استک با لينک مستقل به سوييچ لايه بالا متصل مي شوند و با از دست رفتن (قطع شدن) يکي از سوييچ ها يا يکي از اينترفيس هاي uplink، از دردسترس بودن شبکه جلوگيري به عمل نمي آيد. يا در کل شبکه down نمي شود.

از آنجاييکه هر سوييچ logical چندين پورت uplink دارد، سوييچ logical هنوز هم متصل به شبکه است زيرا حداقل يک پورت uplink فعال دارد.

معرفي سوييچ سيسکو WS-C2960X-48TD-L

Mixed FlexStack

Flexstack-plus با نسخه هاي پيشين 2960-S و Flex-stack سازگار است. ترکيب 2960-X و 2960-S به عنوان اعضاي يک Stack شدني است. هنگاميکه درون يک اسنک اعضايي مانند 2960-X و 2960-S وجود داشته باشند، Flexstack-Plus توانايي هاي خود را در حد يک Flexstack پايين مي آورد طوري که پهناي باند استک به 40Gbps مي رسد و بيشينه اعضاي يک استک به 4 عضو مي رسد.در اين متن منظور از 2960، سوييچ هاي سري 2960-X و 2960-XR و 2960-S است مگر در جايي به طور ويژه نمونه خاصي نام برده شود تفاوت Flexstack و Flexstack-Plus در جدول زير مشخص شده است.

براي کسب اطلاعات بيشتر درباره 2960-X و 2960-XR به بخش Campus LAN Access Switchesدر سايت cisco.com مراجعه کنيد.Flexstack و Flexstack-Plus به عنوان بخشي از معماري شبکه توسعه پذير، به راحتي و سريع امکان تدارک و مديريت تعداد بيشماري سويچ را در هر مقياسي به ما مي دهد.

Why Stack Ethernet Switches؟

استک کردن سويچ هاي اترنت، مجموع هزينه هاي مدير شبکه و هزينه هاي نگهداري شبکه را کاهش مي دهد، زيرا دستگاه هاي کمتري براي مديريت وجود دارند و همچنين، زمان دردسترس بودن (uptime) شبکه به وسيله قابليت redundancy افزايش مي يابد. شکل 1 دو روش توسعه سوييچ هاي اترنت در لايه access را نشان مي دهد.

در هرکدام از موارد، 4 سويچ اترنت به سويچ core (6509switch) متصل شده اند.سناريوي توسعه داده شده در سمت چپ، 4 سويچ را نشان مي دهد که با کابل هاي مشابه در کنار يکديگر قرار گرفته اند؛ اما در يک استک نيستند. (به صورت standalone هستند) هر سويچ standalone در سمت چپ، 2 پورت uplink در لايه distribution دارد که در يک گروه Etherchannel با يکديگر ترکيب شده اند و 4 سويچ در شکل سمت راست با تکنولوژي Flexstack-Plus با يکديگر استک هستند. (لينکهاي Flexstack-Plus به رنگ قرمز در شکل نشان داده شده اند.) استک، 4 پورت uplink در لايه distribution دارد، زيرا Flexstack از قابليت Etherchanneling اينترفيس هاي اترنت قرار گرفته درون يک استک پشتيباني مي کند. هنگاميکه تمامي سويچ ها در يک استک هستند، مي شود از تمامي مزاياي EtherChannel بهره مند شد. وقتي که سويچ ها دورن يک استک قرار مي گيرند، تمامي مزاياي گروه بندي EtherChannel براي آنها حفظ مي شود. که همانطور که در شکل ملاحظه مي کنيد 4 پورت uplink درون يک گروه Etherchannel با يکديگر قرار گرفته اند.

مقايسه اي کامل تر از انواع سوييچ 2960 را مي توانيد در شکل زير ببينيد

بازدید : 2
يکشنبه 22 اسفند 1400 زمان : 9:56

معرفي دوربين مداربسته براي تعميرگاه هاي خودرو

يکي از دغدغه‌هايي که صاحبان بنگاه‌هاي خودرو يا نمايندگي‌هاي فروش خودرودارند، بحث امنيت و ايمني اين اماکن است. سرمايه‌گذاري براي امن سازي اين محيط‌ها و توسعه امنيت آن مي‌تواند از سرمايه گران‌بهاي آن‌ها و اموال آن به نحوي مطلوب محافظت نمايد. بسياري از نمايندگي‌هاي خودرو، موجودي‌هاي خود را در بيرون از محوطه و يا در فضايي باز نگهداري مي‌نمايد و اين امر سبب مي شود که سارقان و دزدان به آن چشم طمع داشته باشند و بخواهد که خود خودرو و يا وسايل آن را به سرقت برند. در اين نمايندگي‌ها خودروهايي با رنج قيمت متفاوت وجود دارد و اگر يک سارق بتواند به آن نفوذ کرده و بخشي از آن اموال را به سرقت برد علاوه بر وارد آمدن خسارت به آن موسسه، اعتبار ايشان نيز زير سؤال خواهد رفت. ?

امروزه سيستم‌هاي نظارت تصويري متنوعي عرضه‌شده است که مي‌تواند براي نمايندگان فروش خودرو و يا بنگاه ماشين، بر اساس هر بودجه‌اي پياده‌سازي شود. در اين مقاله بر آنيم تا اهميت اجراي سامانه‌هاي نظارت تصويري در اين اماکن را بررسي نماييم. سپس درباره مزاياي پياده‌سازي آن‌ها اشاره خواهيم نمود. يادمان باشد امنيت هر کسب‌وکار در موفقيت آن کسب‌وکار تأثير مستقيم و بسزايي دارد. بايد اين ديد را داشته باشيد که دوربين در نمايندگي فروش خودرو مي‌تواند به‌عنوان يک سرمايه‌گذاري درازمدت در نظر گرفته شود.

ملاحظات امنيتي در هنگام نصب دوربين هاي مداربسته :

اگر خواهان پياده‌سازي سيستم نظارتي در بنگاه خودروي خود هستيد و مي‌خواهيد آن را به‌طور کامل ايمن نماييد، لازم است چندين فاکتور را مدنظر قرار دهيد. اين عوامل تأثير اساسي در انتخاب نوع دوربين و ويژگي‌هاي آن دارد تا بنگاه خودرو به‌طور کامل امن گردد. اين عوامل در پياده‌سازي بهينه آن نيز دخيل هستند. اولين گام و مهم‌ترين گام براي مشخص شدن عوامل و فاکتورها، پرسيدن چند سؤال ابتدايي و مهم است.

اولين سؤال بايد درباره ميزان و تعداد سرقت‌ها در سال‌هاي گذشته باشد. اگر تعداد سرقت‌ها زياد باشد، مشخص است که نمايندگي فروش خودرو آسيب‌پذيري بالايي را در برابر سرقت دارد. همچنين محله‌اي که اين نمايندگي در آن قرارگرفته است نيز مي‌تواند جرم خيز بودن آن را مشخص نمايد. براي بررسي جرم خيز بودن محله مي‌توانيد پرس‌وجويي را از همسايگان داشته باشيد. هر چه تعداد سرقت‌ها در محوطه نمايندگي و يا محله بيشتر باشد، شما بايد تعداد دوربين‌هاي بيشتري را براي محيط و يا ديواره در نظر بگيريد.

بسياري از بنگاه‌هاي فروش خودرو آسيب‌پذير هستند و زير نظر بسياري از سارقان قرار دارند. از سويي ديگر در صورتي‌ که صاحبان اين مشاغل مديريت و نظارت مناسبي بر اين محيط‌ها نداشته باشند شرايط جوي و آب‌وهوا مي‌تواند خساراتي را بر بدنه و ساير بخش‌هاي خودرو وارد سازد.

پرسش دوم :

پرسش دوم شما بايد به شناسايي اماکن جرم خيز منتهي شود. شما با شناسايي مناطق جرم خيز گاراژ و يا نمايندگي فروش خودرو مي‌توانيد بهترين مکان‌هاي نصب دوربين را شناسايي کنيد. شناسايي اين مناطق و تعيين تعداد دوربين سبب جلوگيري از هزينه‌هاي اضافي براي خريد دوربين‌هاي غيرضروري خواهد شد. بهترين راه اين است که شما در بدو امر مناطقي که براي شما مهم‌تر هستند و سرمايه‌هاي بيشتري در آنجا انبار کرده‌ايد را مشخص نماييد. همچنين مناطقي که کمتر در تردد مسئولين وجود دارد نيز مي‌تواند به‌مرور سبب جرم خيز شدن آن مناطق گردد. ليست اين مناطق را تکميل نماييد تا در انتخاب محل دوربين دقيق‌تر عمل کنيد.

يکي از تهديدهايي که در مراکز تعمير و يا نمايندگي‌هاي خودرو وجود دارد دزديدن لاستيک است. سرقت لاستيک آسيب‌پذيري بالقوه‌اي است که در تمامي نمايندگي‌هاي تعمير خودرو وجود دارد. در صورتي که چنين تهديدي در منطقه شما رخ‌داده است لازم است از دوربين‌هايي استفاده نماييد که با راهکار تشخيص چهره ترکيب شود و سارقان را به‌مرور به شما معرفي نمايد.

براي آنکه بتوانيد تصويري محکمه پسند را به مراجع قضايي تحويل دهيد لازم است که مشخصات جزئي شامل رنگ لباس، ميميک صورت و موارد ديگر در تصوير مشخص باشد تا براي اثبات وقوع جرم قاضي تصميم درستي را اتخاذ نمايد.

بيشتر بدانيد: دوربين مداربسته ارزان ماژول فيبر نوري

پرسش سوم :

سؤال سوم و پرسش نهايي که بايد براي انتخاب دوربين‌ها در نظر داشته باشيد اين است که آيا در حال حاضر سيستم امنيتي وجود دارد؟ آيا سيستم امنيتي موجود مؤثر و کارا است؟ نقاط ضعف سيستم امنيتي موجود چيست؟

اگر در حال حاضر از سيستم‌هاي آنالوگ قديمي استفاده مي‌کنيد و سامانه امنيتي شما از سيستم‌هاي مدرن بهره نمي‌گيرد بايد سيستم خود را ارتقا دهيد. سيستم‌هاي مداربسته آنالوگ عملکردي محدود دارند و قابليت هاي آن‌ها انگشت ‌شمار است. در بسياري از مواقع تصوير اين دوربين‌ها بي‌فايده مي‌باشد و قاضي آن را قبول نمي‌نمايد. ارتقا سيستم‌هاي مداربسته آنالوگ به دوربين‌هاي تحت شبکه مي‌تواند مزاياي بي‌شماري را به ارمغان آورد و امنيت منطقه را به‌طور کارا ارتقا دهد.

حتما بخوانيد: دوربين هاي مداربسته نظارتي پارکينگ

مزاياي سيستم هاي نظارت تصويري در نمايندگي خودرو :

پياده‌سازي و اجراي پروژه‌هاي نظارت تصويري در نمايندگي‌هاي خودرو، مي‌تواند مزاياي بسياري را به ارمغان آورد. اين مزايا سبب ارتقا امنيت محيط کسب‌وکار آن‌ها خواهد شد. در بخش زير به معرفي برخي از اين مزايا مي‌پردازيم?:

بازدارندگي از وقوع جرم :

يکي از الزامات امنيت در هر کسب‌وکار من‌جمله نمايندگي‌هاي فروش و تعمير خودرو، امن سازي محيط و ارتقا سپرهاي امنيتي مي باشد. بايد در هر کسب‌وکاري اطمينان حاصل شود که وقوع و نفوذ جرم به يک منطقه سخت و دشوار است، اين امر يکي از مسئوليت‌هاي بزرگ هر سازمان يا ارگان مي‌باشد. دوربين‌هاي امنيتي در هر منطقه من‌جمله گاراژهاي تعميرگاه و يا بنگاه‌هاي فروش عامل بازدارنده از از وقوع جرم مي‌باشند. استفاده از دوربين‌هاي جديد و باقابليت‌هاي نوآورانه سبب ارتقا امنيت هر محدوده مي‌شود. در بسياري از تحقيقات نشان داده‌شده است که خود دوربين عامل بازدارنده محسوب مي‌شود چراکه سارقان نمي‌خواهند از اعمال مجرمانه خود اثر بگذارند و فيلمي از جرم خود را به صاحبان تحويل دهند. سارقان با ديدن دوربين راه خود را کج کرده و به منطقه ديگر براي ارتکاب جرم مهاجرت مي‌کنند!

محافظت از موجودي :

همان‌طور که قبلاً نيز اشاره شد، نمايندگي‌هاي فروش و تعميرات خودرو نسبت به ساير مشاغل خرده ‌فروشي کالاهاي بسيار گران‌قيمت‌تري دارند. علاوه بر اين، بخش بزرگي از موجودي خودرو آنها پس از پايان ساعت کاري در خارج از منطقه باقي مي ماند، که مي‌تواند يک هدف وسوسه‌انگيز، براي مجرمان بوده و يا لاستيک خودروها به سرقت رود. حفظ امنيت نمايندگي‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و دوربين‌هاي امنيتي مي‌توانند يک لايه دفاعي قدرتمند را فراهم کنند. با استفاده از هوشمند سازي هاي نظير تشخيص حرکت و يا تشخيص نفوذ مي‌توان هوشمند سازي منطقه را مضاعف نمود و با انتقال تصوير و ارائه پيام هشدار به صاحبان امنيت منطقه را به لطف سامانه نظارت تصويري مدرن ارتقا بخشيد.

بيشتر بخوانيد: قيمت dvr قيمت nvr

امن سازي ساختمان، کارکنان و مشتريان :

دوربين‌هاي امنيتي که در نمايندگي‌هاي خودرو نصب مي‌شوند علاوه بر حفظ دارايي وظيفه امن سازي کارکنان و مشتريان را دارند. با مانيتورينگ دوربين‌ها مي‌توان کارکنان را در زمان بحران مطلع نمود و يا اگر يک مشتري در معرض خطر قرار دارد از طريق بلندگو پيام‌هايي را براي ايشان قرائت کرد. مانيتورينگ کارمندان براي انجام وظايف روزمره به‌طور کامل، نيز از وظايف دوربين‌هاي مداربسته به شمار مي‌آيد. انتقال تصوير و مانيتورينگ از راه دور کارکنان مي‌تواند سبب ارتقا اثربخشي عملکرد براي مديران شود.

يکپارچه سازي :

يکي از مزاياي سامانه‌هاي نظارت تصويري يکپارچه‌سازي آن با ساير سيستم‌ها است و درصورتي‌که در نمايندگي از سامانه‌هاي کنترل تردد و يا پيجينگ استفاده مي‌نماييد مي‌توانيد اين سامانه‌ها را باهم ادغام نموده و با يک نرم افزار واحد آن را مديريت نماييد. بررسي ورود و خروج کارمندان و زنگ درب ورودي سامانه‌هايي هستند که مي‌تواند با نرم‌افزار دوربين‌ها يکپارچه شوند. علاوه بر اين سامانه خانه هوشمند نيز امکان تبعيت از نرم‌افزار را دارد و به کمک نرم‌افزار جامع مي‌توانيد مديريت دما را نيز داشته باشيد.

روش هاي سودمند براي اجراي دوربين هاي امنيتي براي نمايندگي هاي خودرو :

هنگام انتخاب دوربين‌هاي امنيتي براي نمايندگي‌هاي خودرو، نکات مفيدي وجود دارد که کاربران مي‌توانند از آنها براي بهترين انتخاب و مناسب‌ترين راهکار استفاده نمايند. انتخاب دوربين مناسب به شرايط محيط کاملاً وابسته است و براي بهترين انتخاب بايد فاکتورهاي متعددي را نيز در نظر گرفت. در بسياري از مواقع مدل‌ها و تيپ‌هاي متنوعي از دوربين‌ها در کنار يکديگر در يک پروژه به‌کار مي‌برند تا ارزنده‌ترين راهکار فراهم شود.

مهم‌ترين نکته‌اي که بايد مدنظر قرار دهيد اين است که دوربين‌هايي که در فضاي آزاد استفاده مي‌شوند آيا توانايي مقابله با گردوغبار و آب را دارند و به‌ نوعي IP دوربين که بيانگر درجه حفاظت دوربين است براي اين محيط‌هاي پاسخگو است. دقت کنيد IP درجه حفاظت مخفف INGRESS PROTECTION است، که از دو عدد تشکيل مي‌شود و براي محيط‌هاي بيروني بهتر است ?? يا ?? باشد. يکي ديگر از نيازهاي امنيتي در نمايندگي‌هاي خودرو محل استقرار وسايل کارکنان است. نظارت بر اين مناطق امنيت و آسودگي خاطر کارکنان را افزايش خواهد داد.

بازدید : 2
چهارشنبه 18 اسفند 1400 زمان : 21:23

راهنماي کامل الگوريتم رتبه مغز گوگل

Google RankBrain چيست؟ چگونه کار مي کند؟ آيا مي توانيد براي آن بهينه سازي کنيد؟ در اينجا همه چيزهايي که بايد در مورد الگوريتم RankBrain گوگل بدانيد آمده است.

در سال 1996، ايده پيوندها به عنوان يک سيگنال رتبه بندي، جستجو را با آنچه به رتبه صفحه گوگل تبديل مي شد، متحول کرد.

به همين دليل است که دهه گذشته سهم بازار جستجو به اين صورت است:

سهم بازار جهاني Statista از موتورهاي جستجو

اتفاقات زيادي افتاده است، و از آن زمان تغييرات و سئو سايت اصفهان الگوريتم‌هاي عظيمي معرفي شده‌اند، اما بدون شک هيچ کدام به اندازه RankBrain مهم نيستند.

همانطور که در زير بحث خواهيم کرد، اين تنها به دليل تأثير آن بر نتايج نيست (اگرچه مسلماً در آنجا نيز برنده مي شود) بلکه به معناي آن است - يادگيري ماشين براي اولين بار در آنچه ما به عنوان جستجو فکر مي کنيم معرفي شد.

RankBrain چيست؟

RankBrain سيستمي است که توسط آن گوگل بهتر مي‌تواند هدف احتمالي کاربر از يک عبارت جستجو را درک کند. در بهار 2015 عرضه شد، اما تا 26 اکتبر همان سال اعلام نشد.

در ابتدا، RankBrain براي پرس و جوهايي اعمال شد که گوگل قبلا با آنها مواجه نشده بود و در آن زمان و هنوز هم وجود دارد، حدود 15? از کل جستجوها. از آنجا گسترش يافت تا بر همه نتايج جستجو تأثير بگذارد.

در هسته خود، RankBrain يک سيستم يادگيري ماشيني است که از مرغ مگس خوار ساخته شده است، که گوگل را از يک محيط "رشته ها" به "چيزها" رساند.

يعني از «خواندن» کاراکترهاي تحت اللفظي، و در عوض «ديدن» موجوديتي که آنها نمايندگي مي‌کنند، گرفته شده است.

نکته اي سريع درباره موجوديت ها و چيزهايي که روي رشته ها هستند

براي نشان دادن اين پيشرفت مهم و نقش آن در RankBrain، به سادگي بايد شخصيت هايي را که نام يکي از دوستان و همسالان من را تشکيل مي دهند، در نظر بگيريم:

تا قبل از مرغ مگس خوار، گوگل آن کاراکترها و مجموعه‌اي از 2 کلمه و 13 کاراکتر را مي‌ديد که به ترتيب مرتب شده و به اندازه کافي در يک صفحه استفاده مي‌شد، آن را براي رشته جستجوي «jason barnard» مرتبط مي‌کرد.

واقعاً اين مي تواند هر جيسون باشد، اين مهم نبود.

آنها بر پيوندها و چند سيگنال ديگر تکيه کردند تا "مرتبط" ترين آنها را آشکار کنند، بدون اينکه بفهمند جيسون کيست يا چيست.با مرغ مگس خوار، دوست من ديگر مجموعه ساده اي از شخصيت ها نيست، بلکه به موجوديت تبديل شده است:

نتايج جستجو و خريد گوگل خود را محک بزنيد

CPC، CTR و موارد ديگر را با صنعت خود مقايسه کنيد. ببينيد CVR، AOV، نرخ پرش و ساير KPIهاي شما چگونه روي هم قرار مي گيرند. مقايسه عملکرد براي هر کانال.ما نمي‌توانيم در اين مقاله با جزئيات زياد به نهادها بپردازيم، اگرچه مي‌توانيد در اينجا درباره آنها بخوانيد.اما به طور خلاصه، آنچه در مورد مرغ مگس خوار براي عملکرد RankBrain ضروري بود، اين بود که گوگل اين عبارت را نبيند:جيسون بارنارد دوست ديو ديويس است که پيراهن هاي قرمز را دوست دارد و يک بازارياب ديجيتال است.

و صرفاً آن را به عنوان مجموعه اي از شخصيت ها که بايد مرتب شوند و با پرس و جو سنجيده شوند، تفسير مي کنند.در حالي که بسيار پيشرفته بودند، اساساً در پاسخ به اين سؤال گير کردند: «جيسون بارنارد» چند بار در متن و در پيوندهاي آن متن ظاهر مي‌شود؟با فرض اينکه پرس و جو دوباره «جيسون بارنارد» باشد، با مرغ مگس خوار، اين جمله براي گوگل بيشتر شبيه به اين خواهد بود:

هر موجوديت اصلي با يک Machine ID نشان داده مي شود.اين شناسه ها براي هر يک منحصر به فرد هستند - و هيچ دو نهادي داراي شناسه يکسان نيستند.من عمداً خودم را به جمله اضافه کردم تا نشان دهم که هميشه کامل نيست.نام من بسيار رايج است، و «ديو ديوي» برجسته‌تر از من وجود دارد (مي‌دانم، مي‌دانم... باورش سخت است).

به دليل پيشينه جيسون در موسيقي، گوگل به راحتي مي‌تواند بدون زمينه اضافي فرض کند که ديو ديويزي که جيسون با آن دوست بود، ديو ديويس (/m/01pwfk) از The Kinks (/m/08w4pm) است.

گوگل از طريق نهادهاي ديگر در صفحه و ساير اتصالات در وب توضيح مي‌دهد. اما اين داستان ديگري است، براي يک روز ديگر.

آنچه در زمينه RankBrain مهم است اين است که با مرغ مگس خوار، گوگل (/m/045c7b) اکنون دنيا را به عنوان مجموعه اي از چيزها و نه رشته ها درک مي کند.

بازگشت به RankBrain

با کمي در مورد موجوديت‌ها، مي‌توانيم به RankBrain برگرديم.

RankBrain در هسته خود را مي توان به عنوان يک سيستم پيش غربالگري در نظر گرفت.

هنگامي که يک پرس و جو در گوگل وارد مي شود، الگوريتم جستجو در تلاش براي نمايش بهترين محتوا، در بهترين قالب(ها)، پرس و جو را با هدف شما مطابقت مي دهد.

اگر گوگل قصد شما را نداند؟

چرا گوگل RankBrain را معرفي کرد؟

RankBrain در ابتدا براي رفع يک مشکل ساده اما بزرگ راه اندازي شد.

گوگل 15 درصد از پرس و جوها را مورد استفاده قرار نداده بود، و به همين دليل هيچ زمينه اي براي آنها وجود نداشت، و نه تجزيه و تحليل گذشته براي تعيين اينکه آيا نتايج آنها در برآورده کردن هدف کاربر خوب است يا خير.

RankBrain را وارد کنيد.

اين سيستم به جاي رشته ها به چيزها نگاه مي کند.

RankBrain همچنين زمينه‌هاي محيطي (مثلاً مکان جستجوگر) را در نظر مي‌گيرد و معناي جايي که انجام شده است را برون‌يابي مي‌کند.

اين مي تواند يک فرآيند ساده براي درک اين موضوع باشد که ترتيب کلمات ممکن است تابعي از فرآيند جستجو باشد و نه هدف.

چه کسي در ميان ما يک پرس و جو را صرفاً با زدن يک يا دو کلمه اصلاح نکرده است.

قبل از اينکه وارد آن شوم، گوگل مطمئناً ديده است:

“پيتزا ويکتوريا قبل از ميلاد مسيح”

اما وقتي مجموعه‌اي را که مي‌خواستم برنمي‌گردانم، ممکن است شروع به اضافه کردن شرايط کنم و در نتيجه سؤالي بيشتر شبيه به:

“پيتزا ويکتوريا بي سي سبزيجات با پوسته نازک”

احتمال زيادي وجود دارد که گوگل آن پرس و جوي خاص را نديده باشد، اما از آنجايي که آنها به چيزها نگاه مي کنند نه رشته ها، مي دانند که پرس و جو مشابه خواهد بود، اگر نه يکسان، مانند:

پيتزاي گياهي با پوسته نازک ويکتوريا قبل از ميلاد مسيح

پيتزاي گياهي با پوسته نازک در نزديکي من

يا با صدا:

"OK Google، از کجا مي توانم يک پيتزاي گياهي با پوسته نازک تهيه کنم؟"

RankBrain چگونه کار مي کند؟

جاي تعجب نيست که گوگل هرگز نحوه عملکرد RankBrain را مشخص نکرده است.

با اين وجود، مي‌توانيم حدس‌هاي درستي در مورد آنچه در پشت صحنه مي‌گذرد داشته باشيم.

تابع جستجوي جديد

همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت، ما بايد از فکر کردن با عباراتي که مي‌فهميم دست برداريم و مانند يک ماشين فکر کنيم.

جايي که ممکن است ببينم:

“پيتزا ويکتوريا قبل از ميلاد مسيح”

گوگل مي بيند:

/m/0663v /m/07ypt

اين به طرز چشمگيري همه چيز را تغيير مي دهد. "ويکتوريا بي سي" دو چيز نيست، بلکه يک چيز است.

هنگام مقايسه مکان هاي ديگر براي:

https://www.pinterest.com/pin/1122381538355932573/

https://express.adobe.com/page/ZNK633quI0psv/

https://sites.google.com/view/parsianandishseo/home

https://onlineproofing.home.blog/2022/02/14/parsianandishseo/

https://tahmikain3.tumblr.com/

https://www.reddit.com/r/business/comments/ssjfli/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D9%88%D8%A8_%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88/

https://myspace.com/tahmikain3

بازدید : 2
يکشنبه 15 اسفند 1400 زمان : 16:36

نگاهي به زندگينامه دکتر ميثم شکري ساز

ميثم شکري ساز متولد 1365 ، کارآفرين، مترجم، نويسنده، سخنران انگيزشي و معلم موفقيت است. پارس در سال 2008 شروع به کار کرد.

او در يک خانواده نظامي به دنيا آمد. از همان کودکي با داشتن پدري نظامي به قانون و صداقت عادت کرد. خانواده او دانش آموزي بودند و از همان دوران کودکي او را با کتاب و تحصيل آشنا کردند تا جايي که براي حل هر چالشي در زندگي، کتابي ويژه از سوي پدر به پسر معرفي شد. چنانکه حتي در مقدمه کتاب «پايدار» نوشته آنتوني رابينز با ترجمه دکتر ميثم شکري ساز آمده است که:

اولين آشنايي من با کار آنتوني رابينز از سنين پايين شروع شد. وقتي پدرم هر شب مرا به رختخواب مي برد و منتظر مي ماند تا بخوابم، ساعت ها کتاب هاي رابينز را مي خواند، پدرم در نيروي دريايي بود. سال‌هاي اوليه پس از جنگ عراق، شرايط اقتصادي و معيشتي مردم در وضعيت خاصي قرار داشت، هر از گاهي از پدرم درباره اين کتاب‌ها مي‌پرسيدم و مفاهيم مبهم برنامه‌نويسي عصبي-کلامي را ياد مي‌گرفتم.

بزرگتر که شدم اين کتابها را خواندم و نکاتي که در آنها بود آنقدر جالب و جامع بود که جذب آنها شدم. نکاتي که اصلا در مدرسه تدريس نمي شد اما عکس آن در ذهن دانش آموزان نقش بسته بود. بعد از آن به دليل بازنشستگي پدرم به زادگاهم اصفهان برگشتيم و مدت ها بود که اين کتاب ها را فراموش کرده بودم. در سنين جواني کاري انجام دادم که زندگي من را تغيير داد و منجر به ورشکستگي مالي بزرگي شد که شريک زندگيم پشت سر گذاشت. طولي نکشيد که با انبوهي از چک هاي برگشتي، اخطارهاي دادگاه و خلاصه اي از همه چيزهايي که براي ريزش کامل لازم بود مواجه شدم. من که در آن زمان استقلال مالي داشتم، درآمد خوب، مسکن مناسب و ماشين داشتم و از رفاه نسبي برخوردار بودم، آنقدر ورشکست شدم که حتي توان خريد ساندويچ براي سير کردن خودم را نداشتم. به يک تنقلات نزديک خانه پدرم رفتم و به صورت اعتباري غذا خوردم، با چشماني اشکبار و چهره اي خيس در خيابان ها پرسه زدم. در ميان انبوه افکار کوبنده و مسموم خود را مقابل خانه پدربزرگم ديدم. بدون اينکه کسي متوجه شود از فضاي باز استفاده کردم و به داخل زيرزمين خزيدم. در ميان انبوه وسايلي که هر کدام يادآور خاطره اي بودند، چشمم به جعبه اي افتاد. وقتي آن را باز کردم، کتاب هاي رابينز را ديدم که توسط استاد گرانقدر مهدي مجردزاده کرماني ترجمه شده بود. نفهميدم زمان چطور گذشت. کار من هر روز اين بود که به زير زمين بروم و روحيه ام را تقويت کنم. در کمتر از يک ماه، انگار دوباره متولد شدم، دوباره زنده شدم. من به دردسر افتادم و زندگي ام را از نو ساختم. من پنج شرکت راه اندازي کردم، ازدواج کردم، براي دکترا ادامه تحصيل دادم و آينده اي را که در پنج سال متصور بودم احيا کردم. البته بدون تلاش و تنها با خواندن چند کتاب نمي توان موفق شد، اما آنچه در پيشرفت زندگي و موفقيت من نقش داشت همين کتاب ها بود. آن روز به خودم قول دادم که تلاش بزرگاني چون مجردزاده کرماني را ادامه دهم و امروز به کتابي که همين چند ماه پيش توسط نويسنده مشهور جهاني آنتوني رابينز در آمريکا منتشر شد افتخار مي کنم. دهم اميدوارم چراغ راه تعداد بيشماري از جوانان باشد

قطعاً معرفي اين کتاب ارزشمند «کتاب پايدار» با ترجمه و تأليف دکتر ميثم شکري ساز، گوياي فراز و نشيب هاي اين جوان کارآفرين است.

ميثم شکري ساز در زمينه هاي مختلف اجتماعي و فرهنگ آموزشي خدمات ارزنده اي به جامعه ايران ارائه کرده است. پس از تاسيس موسسه آموزش مجازي پارس، وي موفق به تاسيس هلدينگ پارس پندار شد که امروزه خدمات ارزنده اي در اين هلدينگ در زمينه هاي مختلف، آموزشي، ترجمه، چاپ کتاب، انتشارات، ارائه دوره هاي آموزشي، ارزيابي و اعتبار بخشي به شرکت دارد. و… ارائه مي شود.

از شرح موفقيت هاي وي همين بس که وي در سال 1396 براي دو سال متوالي به عنوان کارآفرين برتر کشور معرفي شد و لوح تقدير مربوط به کارآفرينان برتر را دريافت کرده است.

وي همچنين داراي سابقه طولاني در انجام فعاليت هاي آموزشي در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي از جمله خدمات ارزنده آموزشي از جمله تاليف ده ها عنوان کتاب در حوزه مديريت و همچنين ترجمه کتاب هاي مختلف از جمله «پايدار»، «فراتر» است. استراتژي". وي «توهم هوشمندي 1»، «توهم هوشمندي 2»، «گوريل مارکتينگ»، «شما برنده هستيد»، «مذاکره با دستان خالي» عنوان کرد.

دکتر ميثم شکري ساز در زمينه آموزش مهارت هاي ارتباطي و زندگي نيز فعاليت هاي ارزنده اي داشته اند که شامل موارد زير مي باشد.

آموزش مهارت هاي ارتباطي و زندگي در موسسه آموزش عالي آزاد تکنسين ها (5 سال)

اصول و مباني مديريت بازرگاني در موسسه آموزش عالي رايگان فن پردازان (5 سال)

تدريس حقوق تجارت و تجارت در آموزش عالي رايگان فن پردازان

بازدید : 2
شنبه 14 اسفند 1400 زمان : 22:12

Things to do in Iran

In Iran, no traveler are going to be bored. Irrespective of whether you favor traveling to sumptuous palaces and historic mosques, paying time with locals, or possessing some adventure in deserts and mountains, there are a lot of recent and awesome belongings you can knowledge in Iran. People who take pleasure in background, arts and architecture shouldn’t overlook considerable historical sights in Iran which include Persepolis and Pink Mosque (Nasir Ol Molk Mosque) in Shiraz and its close by location, Fahadan neighborhood in Yazd, Naqsh-e Jahan Sq. and its bordering monuments in Isfahan and Golestan and Sa’dabad Palaces in Tehran. These cultural points of interest are concrete background books in addition to introduce tourists on the Persian art of decoration and architectural style. Those people trying to find to study the Iranian tradition and lifestyle and expend time with locals can wander from the corridors of standard bazaars or go to popular hangout destinations in Every single city such as Si-O-Se Pol in Isfahan, Bam-E Tehran and Tabiat Bridge in Tehran, Tomb of Hafez in Shiraz and Amir Chakhmaq sq. in Yazd. Areas like Tomb of Hafez and Sa’adi in Shiraz give readers an incredible insight into the literature of Iran when Zoorkhaneh is an excellent spot to learn about an historic Iranian sport.

Iran also has a lot to supply to people who enjoy staying in character and seek adventurous points to accomplish. Mountain climbers can encounter climbing the best volcano in Asia and one of the most notable peak in the center East, which can be Mount Damavand (5610m), without complex trekking expertise. They can also delight in trekking in Iran by conquering numerous peaks higher than 4000 m substantial in Alborz Mountain Range. These mountains have also furnished the opportunity of skiing both of those in present day Iran ski resorts and off-piste. Another awesome way to get experience and devote time in mother nature in Iran is off-roading at Iran deserts, the place adventurers can admire the beauty of salt lakes and sand dunes, check out the well-known Shahdad Kalouts (Yardangs) and likewise pay a visit to the most popular place on this planet at Gandom Beryan Area. And lastly, you are able to blend adventure with geology and examine the special geological web pages on Gheshm and Hormoz Islands. A number of the most noteworthy geological web sites in Iran are Harra Sea Forest, The Pink Seaside on Hormoz Island, The Rainbow Valley as well as Valley of Stars. You'll be able to find out more about items to carry out in Iran by reading through about Iran Places on this web page.

Source: https://irantravel.agency/

https://bit.ly/3H0mTMN

http://gg.gg/xam5e

https://did.li/oubrl

https://www.pinterest.com/pin/886575876615525746

https://spark.adobe.com/page/5HEM4DRHiZa14/

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6869324381059997697/

https://sites.google.com/view/taibaquin5/home

https://onlineproofing.home.blog/2021/11/20/irantravel/

https://taibaquin5.tumblr.com/

https://www.reddit.com/r/business/comments/qyhilr/iran_visa/

https://myspace.com/taibaquin5

https://twitter.com/links_cyber/status/1463558474860695554

https://www.goodreads.com/user/show/143106708-dani-sama

بازدید : 3
جمعه 13 اسفند 1400 زمان : 17:44

در بسياري از مواقع آسيب هاي احتمالي در همان سال ابتدايي اتفاق مي افتد، هرچه زودتر اقدام به بررسي و رفع مشکلات کنيم دچار ضرر کمتري خواهيم شد. اين مطلب توسط تيم کارشناسي اکين نهال جهت بالا بردن سطح اطلاعت شما کشاورزان گرامي تهيه گريده است.

بررسي علل خشکيدگي نهال در سال اول

همواره باغداران اين تجربه را داشته اند که تعدادي نهال را به روش هاي مختلف بکارند و بعضا در سال ابتدايي رشد حداقل يکي از آنها دچار خشکيدگي شود در اين مقاله از سايت تخصصي اکين نهال اين موضوع را بررسي خواهيم نمود. پس با ما همراه باشيد.

سخن ابتدايي

احداث باغ يک سرمايه گذاري بلند مدت مي باشد که مستلزم کار،زمان و صرف هزينه نسبتا زياد مي باشد.بنابراين هرگونه غفلت يا اشتباهي که در شروع باغداري اتفاق افتد انعکاس آن تا پايان کار ادامه خواهد داشت.در نتيجه کارشناسان بايد کليه عوامل مساعدي را که پيشرفت و موفقيت کار را تضمين مي نمايد از همان اوان شروع کار مد نظر قرار دهند.

با توجه به اينکه در بازديد از باغات احداثي به موارد مختلفي از خشکيدگي نهالها برخورد مي کنيم،در اين مطلب سعي شده است دلايل احتمالي خشکيدگي نهالها در سالهاي اول بعد از کاشت و راههاي مقابله با آنها به اختصار بحث شود.

مهمترين دلائل خشکيدگي نهال و راه مقابله با آن

آبياري نامناسب يا کم آبياري ناخواسته

از انجائيکه آبياري از مهمترين فاکتورهاي موفقيت در استقرار باغات جديد مي باشد،با اين وجود به علت رعايت نکردن برخي نکات با وجود آبياري نهال خشک مي شود.از مواردي که در آبياري باغات تازه احداث بايد توجه نمود زمان آبياري نهال در صبح هاي زود يا به عصرها موکول شود.

اما مشاهده مي شود آبياري در وسط روز و در اوج گرما که نهال با پژمردگي موقت روبه رو مي باشد آبياري انجام مي گيرد نکته مهمي که بايستي توجه شود اين است که تاحد امکان از آبياري در اين زمانها جلوگيري شود يا آبي که براي هر نهال استفاده مي شود بايستي حجم زيادي را شامل شود،زيرا به نظر مي رسد يکي از عوامل خشکيدگي نهال مقدار کم آب آبياري در زمان نامناسب مي باشد که در اين شرايط باعث سوختگي نهال به علت گرماي آزاد شده مي شود.

مشاهده شده است در اراضي با بافت شني چنانچه آب مورد استفاده براي نهال در حدود 15 ليتر و کمتر و زمان آبياري نزديک به اواسط روز و بدون مالچ پاشي عرصه صورت گيرد به احتمال بالا نهال هاي فوق در عرض چند روز آثار خشکيدگي را نشان ميدهند بنابراين توصيه مي شود آبياري نهال ها در صبح و عصرها انجام شده و به هيچ وجه ميزان آب مصرفي از30 ليتر کاهش نيابد.

نهالهاي غير استاندارد

هرچند تا حد امکان سعي مي شود از نهال استاندارد در احداث باغات استفاده شود با اين وجود مشاهده شده در برخي موارد نهال هايي استفاده شده که از ريشه دهي خوبي برخوردار نبوده يا ريشه صدمه ديده است و به علت اينکه در احداث باغات بعد از کشت نهال آبياري صورت نمي گيرد در شرايط تنش هاي کوتاه مدت احتمال خشکيدگي نهال بالا مي باشد.

بخصوص در نهال هاي فندق بايد به اين مورد توجه شود.بنابراين در چنين شرايطي بايستي در هنگام کشت يا قبل از کشت نهال ها را به مدت چند ساعت در آب قرار داد تا کمبود آب ناشي از حمل و نقل و دپو نهال جبران شده و در مقابل تنش ها ي اوليه مقاومت نمايد و تا حد ممکن چند روز بعد از کشت اقدام به احداث تشتک و مالچ پاشي نمود.

آلودگي احتمالي نهال در نهالستان يا محل دپو نهال

در بيشتر منابع توصيه شده در زمان کشت نهال از محلول پراليناژ استفاده شود تا نهال ها ازآلودگي احتمالي ضدعفوني شده و تاحدودي مواد غذايي استارتر براي نهال فراهم شود.اين عمل همچنين سبب ترميم نقاط آسيب ديده از کندن نهال و هرس اصلاحي شود.اشاره شده است کود گاوي استفاده شده در محلول سبب توليد هورمون هايي ميشود که باعث ريشه دهي بهتر نهال مي شود.همچنين بايستي از آلوده نبودن ابزارهاي کاشت و هرس مطمئن بود.

بيماريها و آفات و تاثير بر خشک شدن نهال

ازمهمترين بيماري ها که سبب پوسيدگي طوقه نهال مي شود ميتوان به پوسيدگي فيتوفترايي و...اشاره نمود که باعث خشکيدگي نهال مي شوند.استفاده از محلول پراليناژ با توجه به قارچ کش استفاده شده در زمان کاشت براي ضد عفوني نهال و جلوگيري از بيماريهاي قارچي موثر مي باشد.از بيماريهاي گردو در زمين هاي شن زار و خشک پوسيدگي زغالي گردو مي باشد که باعث خشک شدن نهال مي گردد در اين عرصه ها تامين رطوبت و رعايت اصول باغباني مفيد مي باشد.

مهمترين آفتي که سبب خشکيدگي نهال مي شود کرم سفيد ريشه مي باشد که يا از قبل در زمين احداثي وجود داشته يا به علت استفاده از کود دامي پوسيده در زمان احداث باغ به عرصه منتقل مي شود.اين آفت سبب قطع ريشه نهال و درنهايت خشکيدگي آن مي شود.بنابراين رعايت نکات بهداشتي در استفاده از کود دامي عاري از آفات و بيماري در زمان احداث باغ و استفاده از محلول ديازينون در پاي هر نهال براي مبارزه با کرم سفيد توصيه مي شود.

ازعوامل ديگري که سبب خشکيدگي موقت نهال شود مي توان به حيوانات وحشي،ماندابي، بادهاي سرد و گرم،آتش زدن عرصه هاو... مي باشد که بايستي در هر مورد اقدام لازم را انجام داد.

نتيجه گيري

به هر حال اگر مسائل فني باغات در سالهاي اول حل شود شکي نيست که باردهي باغ تسريع گرديده و سرمايه گذاري،زودبازده و جواب گوي اهداف اقتصادي نيز خواهد بود. يکي از مراکز که امروزه پيشرفت بسيار بالايي داشته، همچنين به بحث مشاوره و راهنمايي و بالا بردن سطح دانش ميباشد سايت دانشکده کشاورزي ميباشد.

بازدید : 2
پنجشنبه 5 اسفند 1400 زمان : 11:18

پايه لنز در دوربين مداربسته

پايه لنز در دوربين مداربسته يا Lens Mount بخشي از چيپ تصوير است که لنز بر روي آن سوار مي شود. از آنجا که لنزهاي ثابت امکان تغيير فاصله کانوني را ندارند براي تغيير زاويه ديد دوربين بايد لنز را عوض کرد. براي عوض کردن لنز هم بايد حتما از لنزي استفاده کرد که بر روي پايه لنز بنشيند. از اين جهت در دوربين هاي با لنز ثابت نوع پايه لنز اهميت پيدا مي کند.

دوربين هاي هايک ويژن از چه نوع پايه لنز استفاده مي کنند؟

تقريبا تمام دوربين هاي هايک ويژن (و بيشتر دوربين هاي مداربسته) از نوع خاصي پايه به نام پايه سري S يا S mount استفاده مي کنند. البته در بيشتر کاتالوگ به اين نوع پايه با عنوان M12 اشاره مي شود که منظور همان پايه نوع S است.

دوربين tiandy دوربين حارس قيمت نصب دوربين مداربسته دوربين هايک ويژن

تعداد صفحات : 3

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • نرم افزار مديريت مشتريان
 • موسسه مهاجرتی در شیراز
 • چيتا وي پي ان
 • چيتا وي پي ان
 • تعمير يخچال ال جي در اصفهان
 • آموزش تخصصي سئو سايت
 • موسسه حقوقی
 • درب آکاردئوني
 • آموزشگاه آشپزي
 • شيائومي اقساط
 • خواص گلاب برای لاغری
 • ارسال پیامک به لیست سیاه
 • ارسال پیامک به لیست سیاه
 • دانلود فيلم بدون سانسور
 • خريد اپل ايدي
 • عکاس مینیمال
 • سایبان کولر
 • آموزش برنامه نويسي با کاتلين
 • سایبان برقی منصف
 • Chocolate Milkshake
 • آموزش شارژ کارتريج اچ پي 12A
 • سئو کار حرفه اي
 • دکتر سيد حامد قدسي خورسند جراح چاقي
 • دوره هاي آموزش برنامه نويسي براي شروع
 • دانلود کتاب Family and Friends
 • دستبند ردياب کودک
 • خرید سی پی
 • خريد استون
 • خريد استون
 • دکتر ولي زاده هيپنوتيزم
 • طراحي ويلا مدرن
 • خبرگذاري آراد
 • شرکت اتيه انرژي تلاش
 • بام ساز مجري سقف شيرواني
 • فروشگاه اينترنتي بانيليون
 • گات ترکي
 • باغ ايراني
 • تهران گاردن
 • https://40sport.ir/
 • صنعت گستر سامان
 • لنت لاين
 • فروشگاه اينترنتي شهر تلويزيون
 • سيلک فکتوري
 • بيسکوتي کيک
 • فروشگاه اينترنتي خانم گل
 • سئو سایت اصفهان
 • خرید ملک در زعفرانیه کرج
 • فروشگاه اينترنتي تاپ فروش
 • تبلیغات پاپ آپ
 • آیین نامه راهنمایی و رانندگی
 • ایمیل شاپ
 • 4راه تبلیغات
 • سایت رایگان
 • نمونه سوالات آیین نامه
 • ایران سی ان
 • آرشیو
  خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 109
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 5
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 2
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 6
 • بازدید ماه : 75
 • بازدید سال : 341
 • بازدید کلی : 1144
 • کدهای اختصاصی